6.2.2 Variantenafweging en uitwerking voorkeursvariant

Om te komen tot een afweging voor het ontwerp van de herinrichting van de Crobsche Waard zijn varianten onderzocht. Er is hierbij gezocht naar een maximale bandbreedte van varianten en gekeken naar variatie in oppervlakte en diepte van de geulen. Voor de varianten heeft een uitgebreide effectanalyse plaatsgevonden. Op basis van de effectenanalyse is een voorkeursvariant bepaald die is gedeeld met de bevoegde gezagen (begin april 2019). Deze is vervolgens verder is uitgewerkt in een inrichtingsplan.