Consequenties effectbeoordeling

In deze paragraaf is een doorkijk gegeven van de consequenties die de optimalisatie van het Inrichtingsplan voor de Woelse Waard heeft op de verschillende effectbeschouwingen zoals eerder in het Ontwerp Projectplan Waterwet beschreven.

 Doelbereik

De wijzigingen in de inrichtingskaart hebben een heel beperkt invloed op het doelbereik.

Per saldo wordt nu 1,3 hectare meer overstromingsgrasland gecreëerd, dit leidt tot een wat hoger doelbereik mbt KRW. Daarnaast is ook het areaal waarop kwaliteitsverbetering in het kader van de natuurcompensatie plaats vindt groter geworden.

Ook met deze aanpassingen levert de herinrichting van de Woelse Waard nog voldoende waterstandsdaling om het opstuwende effect van de dijkversterking Gorinchem – Waardenburg over het gehele traject van de dijkversterking teniet te doen. Hierbij is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat er lokaal bij de overstromingsgraslanden een beperkte mate van struweel zal ontwikkelen.

Door de maaiveldvergravingen komt er ongeveer 5000 m3 extra grond vrij. Deze vrijkomende grond is echter niet toepasbaar in de dijkversterking (wordt afgevoerd naar baggerdepot Hollandsch Diep). De aanpassing heeft daarmee geen effect op de beschikbaarheid van grond ten behoeve van de dijkversterking.

Effecten op de rivier

De overstromingsgraslanden leiden niet tot een andere effectbeoordeling met betrekking tot dwarsstroming of morfologie. De frequentie van meestromen van de uiterwaarden wordt niet anders dan in het eerdere plan, de arealen waar maaiveldvergravingen worden toegevoegd liggen relatief luw in de uiterwaard en benedenstrooms. Ter plaatse van de vergravingen zal de inundatiefrequentie wel toenemen (dat is het doel), maar de systeemwerking van de uiterwaard veranderd niet.

Grondwater

Doordat de vergravingen gekozen zijn aan de rivierzijde van de strangen en bestaand open water hebben de vergravingen geen effect op het grondwatersysteem ter plaatse van de waterkering en binnendijks. Daarbij bljiven de vergravingen beperkt tot de bovenste 10 – 50 cm.

Natuur

Het ruimtebeslag op het NNN wordt ook met het aangepaste inrichtingsplan nog volledig gecompenseerd.

Doordat het verondiepen van delen van de plassen geen deel meer uitmaakt van het plan vindt daardoor geen  ontwikkeling van het natuurdoeltype moeras in de plassen meer plaats.

Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden

De effectbeschrijving op dit thema wijzigt niet door de aanpassingen in de plankaart. Wel is het nodig om opnieuw de archeologische verwachting in het veld te toetsen op de nieuwe locaties, hiervoor wordt nog een aanvullend archeologisch booronderzoek uitgevoerd.

Op basis van het historisch kaartmateriaal en de uitkomsten van het eerder uitgevoerde archeologisch booronderzoek in de Woelse Waard, wordt het effect op de archeologie van de voorgenomen maatregelen in het kader van natuur- en riviercompensatie, neutraal geacht.

Voor een nadere toelichting en onderbouwing bij de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het inrichtingsplan voor de Woelse Waard wordt verwezen naar het achtergrondrapport.