11.3 Te coördineren besluiten

Naast het Projectplan Waterwet zijn nog andere procedures nodig om de dijkversterking mogelijk. Een aantal daarvan worden ‘gecoördineerd’ met de procedure van het Projectplan Waterwet. Deze coördinatie houdt in dat de ontwerpbesluiten en de definitieve besluiten van de verschillende procedures tegelijkertijd ter inzage gaan.

Bestemmingsplannen

Vanwege de dijkversterking en de uiterwaardmaatregelen is een wijziging van de bestemmingsplannen nodig. De aanleiding is meerledig:

  • omdat op sommige locaties de dijk verschuift, komt de weg op de dijk buiten het daarvoor bestemde gebied te liggen.Waar nu de weg ligt, komt ook een andere functie, bijvoorbeeld 'groen'.

  • de nieuwe dijk krijgt nieuwe 'leggerzones', dit zijn de zones waarin beperkingen gelden voor bijvoorbeeld graven en bouwen om de sterkte van de dijk te beschermen. Deze nieuwe zones (waterstaatswerk en beschermingszones) worden meegenomen in de bestemmingsplanwijziging.

  • in de uiterwaarden krijgen enkele percelen een nieuwe bestemming vanwege de natuurcompensatie (Natuurnetwerk Nederland) en KRW-maatregelen.

De bestemmingsplanwijzigingen worden gecoördineerd met de procedure van het Projectplan Waterwet.

Hoofdvergunningen

Daarnaast zijn verschillende vergunningen en meldingen nodig. Een aantal vergunningen heeft betrekking op grote ingrepen die nodig zijn voor de uiteindelijke situatie die na de dijkversterking zal ontstaan. Dit worden de ‘hoofdvergunningen’ genoemd. De aanvragen voor de hoofdvergunningen lopen mee in de gecoördineerde procedure en de vergunningen lagen tegelijk met het (ontwerp) Projectplan Waterwet ter inzage. De hoofdvergunningen zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 11.1 Hoofdvergunningen

Vergunning / procedure 

Wettelijk Kader 

Vergunning-plichtige activiteit 

bevoegd gezag

Vergunning  

Wet natuurbescherming  

uitvoeringseffecten op N2000-gebied

provincie Gelderland, met advies van provincie Zuid-Holland

Ontheffing 

Wet natuurbescherming 

effecten op beschermde soorten

provincie Gelderland, met advies van provincie Zuid-Holland

Vergunning 

Ontgrondingenverordeningen 

ontgronden ten behoeve van rivierverruiming, natuurontwikkeling of delfstofwinning 

provincie Gelderland (in Zuid-Holland geen vergunning nodig)

Vergunning

Monumentenwet

Werkzaamheden nabij archeologische Rijksmonument (Frissenstein)

minister OCW, uitvoering door RCE

Omgevingsvergunning  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

bouwen constructies (hoofdlijn)

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe

  

kappen bomen

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe

  

wijzigen van monumenten

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe