4.1.2 Gastvrije Waaldijk

Het programma Gastvrije Waaldijk omvat het ontwerp voor een verkeersveilige en recreatieve dijk aan de noordzijde van de Waal over het gehele traject van Nijmegen tot aan Gorinchem. Inzet is enerzijds een herkenbaar wegprofiel met gemengd gebruik en een terughoudende weginrichting. Anderzijds een versterking van het recreatieve gebruik door de realisatie van boulevards, rustpunten en waaltrappen die inspelen op het beleven van het rivierengebied. Het uiteindelijke ontwerp vertelt ‘het verhaal van de Waal’. 

Weginrichting

Ten tijde van het opstellen van het Projectplan Waterwet en MER is nog geen definitief besluit genomen over de inrichting van de weg volgens de uitgangspunten van de Gastvrije Waaldijk. Wel is een voorkeursprofiel voorgesteld. Uitgangspunt voor het wegontwerp is 'auto te gast'. Dit moet natuurlijk verkeersveilig kunnen plaatsvinden. Er is gekozen voor een symmetrisch profiel. Dit profiel heeft een breedte die varieert tussen 3 meter 80  en 4 meter 20. De precieze breedte moet nog worden bepaald. Dit is afhankelijk van aspecten als verkeersintensiteit en gebruik (bijvoorbeeld door landbouw- en vrachtverkeer). Hiervoor wordt maatwerk toegepast. Aan weerszijden zal de rijbaan worden begeleid door een betonnen band van 60 cm breed. Aan de buitenzijde van de dijk wordt de betonnen band volledig in beton uitgevoerd, aan de binnenzijde zijn deels sparingen voor gras opgenomen.

Vanuit het participatietraject voor de dijkversterking is gebleken dat bewoners vooral ook een verkeersveilige dijk willen. Zoals gezegd vormt dit een essentieel onderdeel van de keuze in weginrichting. Ook bij het toepassen van maatwerk zal dit aspect worden meegenomen.

Figuur 4.5 Voorstel weginrichting conform Gastvrije Waaldijk

Recreatie - Rustpunten

Er bevinden zich momenteel 26 officiële recreatieplekken of rustpunten langs de dijk. Dit zijn veelal bankjes boven aan de dijk, waarop bewoners en recreanten kunnen uitrusten met een mooi uitzicht op de rivier of een bijzondere plek in het achterland. De rustpunten langs de dijk worden teruggebracht, gebaseerd op de uitgangspunten van de Gastvrije Dijk en het Linielandschap. Tevens wordt zoveel mogelijk aangesloten op wensen van bewoners. Daarbij is per rustpunt de omvang en locatie beoordeeld op basis van een viertal criteria:

    • Kenmerk van de plek

    • Specifieke waarde

    • Aansluiting op de omgeving

    • Capaciteit

De meeste rustpunten worden aan de hand van deze criteria verplaatst, omdat zij op een andere locatie beter tot hun recht komen. Dat kan gaan om een verschuiving van bijvoorbeeld ongeveer twintig meter, een verplaatsing van de binnenzijde van de dijk naar de buitenzijde van de dijk of om een grotere verplaatsing van bijvoorbeeld een paar honderd meter. Hier is ook rekening gehouden met de verdeling van de rustpunten over de dijk. De nieuwe locaties zijn weergegeven op onderstaande kaart. Een voorbeeld van de uitwerking van deze rustpunten is daaronder te zien.

Op drie strategische plekken langs de dijk wordt een boulevard of een tribune gerealiseerd. Het gaat daarbij om de Kaap van Haaften, de schaardijk bij ’t Terp en het Heuffterrein. De relatie tussen rivier en dorp wordt op deze manier verder versterkt. Hiermee wordt ook voldaan aan wensen van bewoners. Een andere verbijzondering bevindt zich ter hoogte van de pont naar Brakel. Hier is als meekoppelkans de realisatie van een redoute ontworpen.

Interactieve kaart

Figuur 4.6 Gastvrije dijk: wegprofiel en plekken 

Figuur 4.7 Voorbeeld van een rustpunt conform Gastvrije Waaldijk.