11.5 Zienswijzen en beroep

Een ieder kan gedurende een periode van zes weken formeel een zienswijze op de documenten (het ontwerp projectplan Waterwet, MER, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerpbesluiten van de hoofdvergunningen) indienen. In dezelfde periode vindt de raadpleging/toetsing van de Commissie voor milieueffectrapportage plaats. Deze commissie beoordeelt het MER op juistheid en volledigheid en toetst of het MER invulling geeft aan het door de gedeputeerde staten geadviseerde reikwijdte en het detailniveau. Het Projectplan wordt definitief gemaakt rekening houdend met de zienswijzen, en bekend gemaakt. De bekendmaking vindt plaats via de Staatscourant, huis aan huisbladen en www.officielebekendmakingen.nl

Het MER ligt, tezamen met het ontwerp Projectplan Waterwet, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp hoofdvergunningen digitaal ter inzage via de volgende website:

https://terinzage.gralliantie.nl

De alliantie zorgt ervoor dat hulp beschikbaar is bij het inzien van de digitale rapportages. Door middel van de nieuwsbrief wordt bekendgemaakt hoe deze hulp exact zal worden vormgegeven.

Zienswijzen kunnen worden gestuurd aan:

Per post:

Provincie Gelderland, afdeling Water

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

onder vermelding van: Projectplan Waterwet dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, zaaknummer 2020-004214

Per e-mail:

post@gelderland.nl 

onder vermelding van: Projectplan Waterwet dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, zaaknummer 2020-004214

Op de procedures die nodig zijn voor de dijkversterking is Hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat aanvulling van de beroepsgronden buiten de beroepstermijn niet mogelijk is.