11.5 Zienswijzen en beroep

Een ieder kon gedurende een periode van zes weken (tussen 28 mei en 8 juli 2020) formeel een zienswijze op de documenten (het ontwerp projectplan Waterwet, MER, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerpbesluiten van de hoofdvergunningen) indienen. In dezelfde periode vond de raadpleging/toetsing van de Commissie voor milieueffectrapportage plaats. Deze commissie heeft het MER beoordeeld op juistheid en volledigheid en toetst of het MER invulling geeft aan het door de gedeputeerde staten geadviseerde reikwijdte en het detailniveau.

Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland wordt gevraagd het definitieve Projectplan dijkversterking Gorinchem Waardenburg goed te keuren. Bij dit besluit betrekken zij zowel het advies van de Commissie m.e.r. als de zienswijzen.
Vervolgens leggen Gedeputeerde Staten het goedkeuringsbesluit, het Projectplan, de definitieve vergunningen en ontheffingen met bijbehorende onderbouwingen en aanvragen, het MER, het advies van de Commissie m.e.r. en de Nota van Beantwoording Zienswijzen voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende 6 weken vanaf de dag na die van de bekendmaking kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling). Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend dan wel die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd. In beginsel doet de Afdeling binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak.

De bekendmaking vindt plaats via de Staatscourant, huis aan huisbladen en www.officielebekendmakingen.nl

Het Projectplan Waterwet, MER, de bestemmingsplannen en de hoofdvergunningen zijn dan toegankelijk via de volgende website:

https://terinzage.gralliantie.nl

De alliantie zorgt ervoor dat hulp beschikbaar is bij het inzien van de digitale rapportages. Door middel van de nieuwsbrief wordt bekendgemaakt hoe deze hulp exact zal worden vormgegeven.

Op de procedures die nodig zijn voor de dijkversterking is Hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat aanvulling van de beroepsgronden buiten de beroepstermijn niet mogelijk is.