4.3.1 Woningen, tuinen, perceelsontsluitingen

Net als bij de keuze van het voorkeursalternatief wordt ook bij de detaillering rond woningen de voorkeursvolgorde gebruikt volgens de Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen: grond boven constructies.

In dijkvakken die worden versterkt in grond is de vorm en de hoogte van de steunberm zoveel mogelijk aangepast aan de ligging van de woning en de tuin. De resulterende steunbermen rond woningen zijn opgenomen op de plankaart (zie kaartenatlas). De contourlijn van de dijk die op de kaart staat is de plek waar de toekomstige dijk het huidige maaiveld raakt.  De steunberm wordt ingezaaid (met een grasmengsel) opgeleverd. Onderstaande kaart laat een deel van de plankaart zien waarin alleen het ontwerp van de dijk aanstaat, in de kaart kan ingezoomd worden naar de gewenste locatie. 

Figuur 4.19 Plankaart met dijkontwerp: in de kaartenatlas kunt u het dijkontwerp in meer detail bekijken.

Waar steunbermen rond de woningen zouden leiden tot onacceptabele situaties zijn maatwerkconstructies toegepast om de dijkveiligheid te garanderen. De exacte afmetingen van de constructies moeten nog worden bepaald. De dikte, materialisatie (staal of beton) diepte in de bodem, de precieze ligging en de afwerking staan nog niet vast. De lijn indicatie positie langsconstructie en het vlak constructiezone op de kaart geeft een indicatie van de ligging.

Er zijn woningen/bedrijfspanden en/of bijgebouwen waar nog een analyse van de bouwkundige staat en/of aanwezigheid van souterrains/kelders loopt. Hieruit blijkt of er nog specifiek maatwerk ter plaatse van de woning nodig is. Zie ook paragraaf 5.3

Bij oplossingen in grond is het mogelijk dat bij de uitwerking van het ontwerp in verband met inpassing en maatwerk lokaal een constructie nodig zal zijn.

Mogelijk dat bij woningen afschermconstructies nodig zijn om schade bij uitvoering te voorkomen. Dit wordt bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp uitgewerkt.

Voor de steunberm gelden regels voor het aanbrengen van hoge beplanting (bomen) en bouwwerken. WSRL wil de berm kunnen inspecteren en onderhouden. Daarom wordt er op de berm, waar deze wordt aangelegd op particulier terrein, een zakelijk recht gevestigd. Hiervoor ontvangt de eigenaar een vergoeding. Zie ook hoofdstuk 10.

Alle op/afritten naar woningen en percelen zijn opnieuw ontworpen. Daarbij is het uitgangspunt dat de huidige functionaliteit hetzelfde blijft. De huidige helling, wegbreedte, bochtstralen, top- en voetbogen en opstelruimtes zijn zoveel mogelijk gehandhaafd. Daarbij is het hoogteverschil ingepast door start (en of einde) van de oprit te verleggen waar mogelijk. Waar dit niet mogelijk bleek is locatiespecifiek naar een andere oplossing gezocht. Het resulterende ontwerp is op de kaart opgenomen.

De op- en afritten worden in overleg nog nader gedetailleerd in het uitvoeringsontwerp, daarbij kunnen nog wijzigingen optreden in het materiaalgebruik, maatvoering en exacte positionering

De huidige parkeervoorzieningen aan de dijk worden met de dijkversterking teruggebracht. Eigenaren met parkeermogelijkheden op hun eigen erf parkeren hun auto op het erf. Daar waar de dijk meer naar de rivier toeschuift en de ruimte het toelaat, worden parkeervoorzieningen op de binnenberm voorzien, buiten de beheerstrook van de dijk. Voor privé parkeerplaatsen, dat wil zeggen parkeervoorzieningen die aan de openbaarheid worden onttrokken, dient een huurovereenkomst met het waterschap te worden afgesloten. Als parkeren op het eigen erf of op de binnenberm niet mogelijk is, dan worden de huidige parkeerplaatsen aan de dijk teruggebracht.

Voor de parkeervoorzieningen, die in het kader van de dijkversterking worden aangelegd, is de vergunning voor de parkeerplaatsen via het ontwerp van het Projectplan Waterwet geregeld. Indien na de dijkversterking extra parkeervoorzieningen gewenst zijn, dan dient de aanvrager een vergunning bij het waterschap aan te vragen. In het ontwerp van het projectplan Waterwet staat het aantal parkeerplaatsen per locatie globaal benoemd. De exacte locatie en uitwerking van de parkeerplaatsen wordt in het Uitvoeringsontwerp verder uitgewerkt.

Bij het realiseren van de dijkversterking zal schade ontstaan aan verhardingen, tuininrichting, erfafscheidingen en beplanting. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de waarde hiervan getaxeerd. Na de werkzaamheden ontvangen de eigenaren een financiële vergoeding om de inrichting naar eigen inzicht terug te (laten) brengen.