11.4 Uitvoeringsvergunningen

Naast de hoofdvergunningen is een aantal andere vergunningen en meldingen nodig voor de uitvoeringswerkzaamheden. Deze uitvoeringsvergunningen worden op een later moment aangevraagd en worden niet gecoördineerd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van vergunningen en meldingen die mogelijk van toepassing zijn, afhankelijk van de verdere detaillering van het ontwerp en de uitvoeringswijze.

Tabel 11.2 Uitvoeringsvergunningen

Vergunning / procedure 

Wettelijk Kader 

Vergunning-plichtige activiteit 

bevoegd gezag

Melding

Wet natuurbescherming

kappen houtopstanden buiten bebouwde kom (voorheen Boswet)

provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland

Omgevingsvergunning  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

wijziging in- en uitritten

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe

  

opslaglocaties

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe

  

sloop opstallen

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe

Melding  

Besluit bodemkwaliteit  

hergebruik grond binnendijks

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe

Melding

Besluit lozen buiten inrichtingen

hergebruik grond buitendijks

Rijkswaterstaat Oost-Nederland, RWS West Nederland Zuid

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet

verkeersmaatregelen

gemeente Gorinchem, gemeente West Betuwe, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland

Ontheffing 

Rijnvaart/binnenvaart politiereglement

aanlegplaats / losvoorziening

Rijkswaterstaat Oost-Nederland, RWS West Nederland Zuid

Voor het verleggen van kabels en leidingen zijn daarnaast nog afzonderlijke procedures nodig. Deze procedures worden uitgevoerd door de betreffende beheerders.