5. Effecten van de dijkversterking

De effecten van de dijkversterking zijn beoordeeld aan de hand van onderstaand afweegkader. Een nadere toelichting hiervan is beschreven in het MER.

De beoordeling van de alternatieven en oplossingen per dijkvak in de verkenningsfase was gericht op het in beeld brengen van permanente effecten. In de planuitwerkingsfase is de effectbeoordeling gericht op het gedetailleerd in beeld brengen van de effecten van het definitief ontwerp. Hierbij is meer aandacht besteed aan de uitvoeringsfase van het project en de (tijdelijke) effecten van de uitvoering.

De effecten per dijkvak zijn opgenomen in de factsheets die vanuit paragraaf 4.4. te benaderen zijn. Een totaaloverzicht van de effecten in alle dijkvakken is opgenomen in het totaaloverzicht effecten.

In de volgende paragrafen volgen de effecten zoals ook beschreven in het definitief MER. Het hoofdstuk sluit af met mitigatie en compensatie.

Tabel 5.1 Beoordelingskader

Aspect

Beoordelingscriteria

Veilige dijk

 

Waterveiligheid

Waterveiligheid is een uitgangspunt

Beheerbaarheid

Bereikbaarheid kernzone

 

Uniformiteit van de dijk

Uitvoerbaarheid

Uitvoerbaarheid is een uitgangspunt

Uitbreidbaarheid

Technische uitbreidbaarheid

Rivierkunde

Mate van opstuwing

Leefbare dijk

 

Woongenot en bebouwing

Aantal woningen/bedrijfspanden en bijgebouwen dat wordt geraakt

 

Mate van woongenot

Dijklandschap en tracé

Aansluiting huidige tracé

 

Continuïteit en herkenbaarheid dijktracé

 

Compactheid dijk

 

Uitzicht vanaf de dijk op achterland en rivier

 

Effect op waardevolle landschappelijke structuren en elementen

Recreatie en medegebruik

Horeca en verblijfsfuncties

 

Recreatieve routes en gebruik

Landbouw

Aantal hectare en aantal agrarische bedrijven dat wordt geraakt

 

Effect op de landbouwfunctie (als gevolg van vernatting en/of verdroging)

 

Effect op bereikbaarheid agrarische gronden en bedrijven.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Veiligheid weginrichting

 

Overzichtelijk opritten en kruisingen

Hinder en veiligheid tijdens uitvoering

Effecten door geluid

 

Effecten door trillingen

 

Bereikbaarheid

 

Effecten luchtkwaliteit

 

(Externe)veiligheid

Cultuurhistorie

Effect op beschermde (rijks)monumenten (incl. beschermd stadsgezicht)

 

Invloed op Hollandse Waterlinie met de vestigingen

 

Invloed op bouwkundige ensembles en elementen

Archeologie

Effect op gebieden met archeologische verwachtingswaarde

 

Effect op archeologische monumenten (AMK terreinen)

 

Effect op bekende archeologische waarden

Bodem en (grond)water

Invloed op bodemkwaliteit

 

Invloed op grondwaterstand

 

Invloed op wateroverlast dijkwoningen

 

Gedempt oppervlaktewater

Natuur en groen

Invloed op instandhoudingsdoelen Natura 2000

 

Invloed op kwaliteit NNN gebied en Groene Ontwikkelingszone

 

Invloed op leefgebieden van beschermde soorten

 

Bomen en houtopstanden

 

Effecten op KRW

Duurzaamheid

Duurzaam materiaal gebruik en energiebesparing

 

Toekomstbestendige inrichting