6.2.4 Effectbeoordeling Crobsche Waard

Het inrichtingsplan, evenals de varianten zoals toegelicht in 6.2.3 zijn beoordeed op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van een beoordelingskader. In het MER is nader inzicht gegeven in de beoordelingssystematiek. Onderstaand volgen de conclusies.