6.5.4 Effectbeoordeling Woelse Waard

Het inrichtingsplan, evenals de vier varianten zoals toegelicht in paragraaf 6.5.2. zijn beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van een beoordelingskader. In het MER is nader inzicht gegeven in de beoordelingsystematiek. Onderstaand volgen de conclusies voor de effectbeoordeling van het inrichtingsplan.