4.1 Beschrijving van het ontwerp

Nadat het Voorkeursalternatief is vastgesteld (zie paragraaf 3.2) en de ontwerpuitgangspunten zijn herijkt (zie paragraaf 3.3), is de ruimte die benodigd is voor de dijk bepaald. Op basis van dit ruimtebeslag per dijkvak is vervolgens een vloeiend ontwerp gemaakt, waarin overgangen van dijkvakken en opritten van wegen zijn meegenomen. Als laatste stap heeft maatwerk plaatsgevonden voor wat betreft de inpassing van woningen, perceelaansluitingen, rustpunten en boulevards. Het detailniveau van het ontwerp is zodanig gekozen dat belanghebbenden een goed beeld krijgen van de effecten van de dijkversterking op hun directe woonomgeving. De ruimtelijke inpassing en het meekoppelen van ambities vanuit de omgeving sluiten aan bij de duurzaamheidsambitie van de Graaf Reinaldalliantie (zie ook paragraaf 2.2.5).

Op de kaart die onderdeel uitmaakt van het Ontwerp Projectplan Waterwet is de ligging van de nieuwe dijk weergegeven. Het definitief ontwerp bestaat uit een combinatie van versterking in grond en langsconstructies. Het gaat om ca. 7 km binnenwaartse versterking in grond, 10 km buitenwaartse versterking in grond en 6 km langsconstructies. 

(zoom in op de kaart om het ontwerp beter te zien).

Legenda dijkontwerp
Legenda ontwerp uiterwaarden

Figuur 4.1a Plankaart: Kaart van het ontwerp van de dijk en uiterwaarden (in de kaartatlas kan deze kaart in meer detail bekeken worden).

Figuur 4.1b Oplossingsrichtingen DO

Uit de visie op een leefbare dijk (paragraaf 2.2) volgen zes thema's die in het dijkontwerp nader zijn uitgewerkt (zie ook figuur 4.2).

  1. Inpassen bestaande waarden

  2. Gastvrije Waaldijk

  3. Linielandschap

  4. Uiterwaardenpark

  5. Wonen aan de dijk

  6. Onze dijk, veilig en leefbaar

Figuur 4.2 overzichtskaart de dijk is van ons allemaal

De zes onderdelen worden in dit hoofdstuk verder (visueel) toegelicht. Ze maken alle integraal onderdeel uit van het ontwerp.