3.1 De werkwijze

De voorbereiding van de dijkversterking gebeurt in twee fasen: de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase. In de verkenningsfase is op hoofdlijnen een dijkontwerp vastgesteld, waarin zo goed mogelijk rekening is gehouden met alle maatschappelijke belangen en randvoorwaarden: het voorkeursalternatief. In de planuitwerkingsfase is het voorkeursalternatief voor de dijkversterking verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). 

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Figuur 3.1 Verkennings- en planuitwerkingsfase.

In de verkenning zijn stapsgewijs keuzes gemaakt (zie het figuur 3.1). Klik op het figuur voor meer informatie over de stappen en de verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase. Een compacte beschrijving van de stappen die genomen zijn om te komen tot een voorkeursalternatief is opgenomen in hoofdstuk 4 van het concept MER. In de Nota Voorkeursalternatief is uitgebreider ingegaan op het proces dat is doorlopen om tot het voorkeursalternatief te komen, welke overwegingen daarbij zijn gebruikt en wat het resultaat (het voorkeursalternatief) is. Er is expliciet aandacht besteed aan de afweging over de keuzes voor binnen- of  buitenwaarts versterken. De afwegingsaspecten zoals benoemd in de Redeneerlijn Buitendijks Versterken komen terug in het Projectplan en MER (par 6.1) en achtergrondrapport rivierkunde.