6.2.4 Varianten herinrichting

Om te komen tot een ontwerp voor de herinrichting van de Crobsche Waard zijn zes varianten ontwikkeld. Er is hierbij gezocht naar een maximale bandbreedte van varianten en gekeken naar variatie in oppervlakte en diepte van de geulen. De varianten zijn bepaald tijdens een ontwerpsessie en nader uitgewerkt in beelden. De varianten zijn weergegeven in onderstaande tabel en nader toegelicht in de volgende paragrafen.

Tabel 6.2 Varianten herinrichting Crobsche Waard

Variant

Verkorte naam

Rivierkundig

Specificatie en relevantie

1a

Minimaal nodig riviercompensatie

Rivierkundig voldoende

 • Minimale omvang van geul, alleen gericht op rivierkundig noodzakelijke

 • Komt beperkt grond vrij voor dijkversterking (alleen bovenste bodemlagen)

 • Ondiep voor ecologie

1b

Rivierkundig voldoende

 • Minimale omvang van geul, alleen gericht op rivierkundig noodzakelijke.

 • Diepte van de geul optimaliseren met oog op vrijkomende grondvolume voor dijkversterking

2a

Buiten Gelders Natuurnetwerk (GNN) blijven, maximale omvang

Meer daling waterstand dan nodig

 • Maximaal oppervlak geul zonder overlap GNN,

 • Alleen bovenste bodemlaag komt vrij voor dijkversterking

 • Ondiepe geul, relevant voor ecologisch eindbeeld

2b

Meer daling waterstand dan nodig

 • Maximaal oppervlak geul zonder overlap GNN,

 • Diepte van de geul optimaliseren met oog op vrijkomende grondvolume voor dijkversterking

3a

Maximale zandwinning

Meer daling waterstand dan nodig

 • Maximaal beschikbaar oppervlak, overlap met GNN-gebied, maar met Behoud van kribben

 • Veel vrijkomende grond voor dijkversterking

3b

Maximaal rivierkundig effect

 • Uitgebreid oppervlak met langsdam, verwijderen kribben

 • Veel vrijkomende grond voor dijkversterking

 • Mogelijkheid voor mee koppelen compensatiemaatregelen voor dijkversterking Tiel

De recreatieve elementen en de inrichting van de uiterwaard zijn volgend op bovenstaande elementen en in principe bij elke variant in te passen.