6.5.4 Varianten herinrichting

Om te komen tot een afweging voor het ontwerp van de herinrichting van de Woelse Waard zijn varianten onderzocht. Er is hierbij gezocht naar een maximale bandbreedte van varianten; enerzijds in de ruimte die de herinrichting biedt voor de rivier (waterstandsverlaging) anderzijds in de bijdrage die de herinchting levert aan de KRW-taakstelling. De varianten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 6.41 Varianten herinrichting Woelse Waard

Variant

Naam

Kenmerken

Specificatie en relevantie

1a

Maximale ruimte voor de rivier

Meer daling waterstand dan nodig, ondiep

Maximale vergraving gericht op waterstandsdaling

Alleen bovenste bodemlagen komen vrij

Ondiep met flauwe taluds voor ecologische waarde

1b

Meer daling waterstand dan nodig, maximaal vrijkomende grond

Maximale vergraving gericht op waterstandsdaling

Diepte van de geul optimaliseren met oog op hoeveelheid vrijkomende herbuikbare grond voor dijkversterking

2a

Maximale bijdrage aan natuur

Strangen noord

Maximaal extra intergetijdenatuur door aanleg strangen

Alleen bovenste bodemlaag komt vrij voor dijkversterking

Ondiepe geul, relevant voor ecologisch eindbeeld

Verondiepen bestaande plassen

Aanleg rivierhout in bestaande plassen

Opening creëren in westelijke plas

Opening in oostelijke plas vergroten

2b

Strangen zuid

Maximaal extra intergetijdenatuur door aanleg strangen

Alleen bovenste bodemlaag komt vrij voor dijkversterking

Ondiepe geul, relevant voor ecologisch eindbeeld

Verondiepen bestaande plassen

Aanleg rivierhout in bestaande plassen

Opening creëren in westelijke plas

Opening in oostelijke plas vergroten

De recreatieve elementen en de inrichting van de uiterwaard zijn volgend op bovenstaande elementen en in principe bij elke variant in te passen.