Aandachtspunten conditionering

Kabels en leidingen

In de Woelse Waard is noord-zuid georienteerd een aardgastransportleiding van Gasunie aanwezig. Uitgangspunt is dat de aardgastransportleiding van Gasunie niet verplaatst wordt. Als gevolg hiervan zijn er derhalve geen risico’s te verwachten.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.132 Kabels en leidingen

Niet gesprongen explosieven

In het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft vooronderzoek naar conventionele explosieven plaatsgevonden [Bombs Away, 2015]. Op basis van het onderzoek is bepaald of en zo ja waar er sprake is van een risico op het aantreffen van explosieven. Er zijn ingrepen voorzien in gebieden die verdacht zijn van dump- of afwerpmunitie. Op deze locaties is vervolgonderzoek door middel van oppervlakte en/of dieptedetectie nodig voordat de realisatie start.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.133 Niet gesprongen explosieven

Eigendommen

De herinrichting is voorzien op areaal dat in eigendom is van de overheid en die wordt gedeeltelijk verpacht. Er zijn risico’s verbonden aan het beëindiging/afkopen van de verschillende pachtcontracten. Uitgangspunt is dat de pacht wordt beëindigd.

Waterveiligheid

Het graven van de geulen heeft effect op de geohydrologie en grondwaterstromen. In het dijkontwerp is rekening gehouden met de situatie waarin de geulen zijn gerealiseerd. Deze zijn integraal ontworpen waardoor de nieuwe situatie voldoet aan de eisen ten aanzien van Waterveiligheid.