6.4.3 Inrichtingsplan Heuffterrein

De maatregelenkaart van het Heuffterrein is weergegeven in figuur 6.89a. De inrichtingskaart is weergegeven in figuur 6.89b. Hieronder volgt een toelichting van de ingrepen die binnen dit Projectplan Waterwet vallen.

Figuur 6.89a Heuff terrein: Maatregelenkaart

Figuur 6.89b Heuff terrein: Inrichtingskaart

Uiterwaardenpark

Natuurcompensatie:

Binnen het Heuffterrein worden de volgende natuurbeheertypen ontwikkeld:

• N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos (zachthoutooibos)

• N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos (hardhoutooibos)

• N12.04 Zilt en overstromingsgrasland

• N11.01 Droog schraalgrasland (stroomdalgrasland)

De ontwikkeling van Rivier- en beekbegeleidend bos (in de vorm van een aanzet tot hardhoutooibos) op het Heuffterrein heeft zich reeds ingezet en kan verder vormgegeven worden door nog aanwezige verharding op het Heuffterrein te verwijderen, gericht begrazingsbeheer in te zetten, gericht inheemse bomen bij te planten en de tijd zijn werk te laten doen.

Tussen de Hondswaard en het Heuffterrein wordt een inlaat gerealiseerd in de vorm van een duiker. Daarnaast wordt de zomerkade die rondom het Heuffterrein ligt mogelijk voor een deel afgegraven. Het aanbrengen van de duiker en het verwijderen van delen van de zomerkade zorgen ervoor dat de inundatiefrequentie en de dynamiek van het gebied wordt vergroot. Het vergroten van de inundatiefrequentie heeft een positieve werking op de ontwikkeling van het hardhoutooibos.

Deze drie delen van het Heuffterrein geven tezamen de invulling van de compensatieopgave van 8 ha. Deze delen kunnen door de provincie Gelderland worden aangewezen als GNN.

Als gevolg van de dijkversterking wordt het BUKO-gebouw op termijn gesloopt. Op basis van het Inrichtingsplan vindt, gekoppeld aan de natuurontwikkeling en (beperkte) woningbouw, herinrichting van het BUKO-terrein plaats.

De invulling van de NNN-compensatie van de dijkversterking zoals beschreven in het NNN-compensatieplan is nader geconcretiseerd.

Verbeteren recreatiemogelijkheden

Door de realisatie van een struinpad wordt het mogelijk om een ‘rondje Heuffterrein’ te lopen. Het huidige struinpad vanuit de Waaldijk ter hoogte van de Poldersekade wordt omgevormd tot wandelpad zodat het terrein begaanbaar is voor mindervaliden. Aan het einde van de wandelpad en aan de Waal, ter plaatse van de huidige loswal wordt een uitzichtpunt gerealiseerd. Vanaf dit uitzichtpunt zijn Munnikenland en Slot Loevestein zichtbaar. De toegankelijkheid van het terrein wordt aan de oostzijde vergroot door een afrit op de dijk te realiseren op de huidige zomerkade. Deze recreatieve voorzieningen worden in relatie tot de woningbouwopgave vormgegeven.

Dijkpark

Om de verbinding tussen het dorp Vuren en de Waal te bevorderen wordt een aantal verbindingspaden op de binnenberm en een aantal trappen op het talud van de dijk aangelegd. Op de binnenberm worden ook (fruit)bomen aangeplant. Het hertenkamp dat geraakt wordt door de dijkversterking wordt in overleg met betrokkenen mogelijk elders teruggebracht. Ten slotte wordt er aan de dijk een uitzichtspunt gerealiseerd. De weg op de nieuwe kruin krijgt tot aan de Poldersekade een inrichting als ‘boulevard’.  

Dijk

Tussen de woningen Waaldijk 65 en 85 blijft de weg op de huidige locatie liggen. De dijk wordt achter de woningen gelegd (zie ook paragraaf 3.3.6). In overleg met bewoners en belanghebbenden wordt in de volgende fase besloten of dit nieuwe stuk dijk opengesteld wordt voor wandelaars. Ten westen van Waaldijk 65 komt de weg weer op de kruin van de dijk te liggen. In de toekomst bestaat de mogelijkheid om nieuwe woningen aan de dijk te ontwikkelen, waarmee het cultuurhistorisch lint en de relatie tussen het dorp en de rivier wordt versterkt. Dit laatste valt buiten de scope van dit projectplan Waterwet.