Risico’s

Toelichten effecten varianten

Kabels en leidingen

Nood-zuid georienteerd is in het plangebied een aardgastransportleding van Gasunie aanwezig (zie rode lijn in figuur 6.115). Overige kabels en leidingen bevinden zich ter hoogte van de dijk.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.115 Ligging aardgastrandportleiding in de Woelse Waard

Uitgangspunt is dat de aardgastransportleiding van Gasunie niet verplaatst wordt. Als gevolg hiervan zijn er derhalve geen risico’s te verwachten.

Niet gesprongen explosieven

In het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft vooronderzoek naar conventionele explosieven plaatsgevonden [Bombs Away, 2015]. Op basis van het onderzoek is bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van explosieven alsmede waar er een risico is op het aantreffen hiervan.

Het resultaat is weergegeven in figuur 6.116 Zichtbaar is dat er geen verdachte gebieden op geschutsmunitie gelegen zijn in de Woelse Waard. Wel is ter hoogte van de westelijk plas in de Woelse Waard een gebied gelegen wat verdacht is op afwerpmunitie. Ook is gebied ter hoogte van de oostelijke plas verdacht op dumpmunitie. In de varianten 2a en 2b is hier het verflauwen van de oevers voorzien. Dit vormt een aandachtspunt voor deze varianten.

Als gevolg hiervan dient vervolgonderzoek plaats te vinden middels oppervlakte (gebieden die verdacht zijn op dump en/of geschutsmunitie) en/of dieptedetectie (gebieden die verdacht zijn op afwerpmunitie). De varianten 2a en 2b zijn als gevolg van het mogelijk aantreffen van afwerp en dumpmunitie licht negatief beoordeeld (0/-).

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.116 Niet gesprongen explosieven Woelse Waard [Bombs Away, 2015]

Eigendommen

Figuur 6.117 geeft een overzicht van de huidige eigendomssituatie. De ingrepen bij alle varianten zijn voorzien op areaal dat in eigendom is van de overheid en die wordt verpacht.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.117 Eigendommen Woelse Waard

Er zijn risico’s verbonden aan het beeindiging/afkopen van de verschillende pachtcontracten. Omdat uitkomsten nog niet bekend zijn is vooralsnog geen beoordeling toegekend.

Waterveiligheid

Het graven van strangen in het voorland kan via het grondwater effecten hebben op de belasting van de dijk en daarmee ook voor het ontwerp van de nieuwe dijk. Met name bij de varianten met de brede strangen (1a en 1b) kan deze impact op het dijkontwerp groot zijn doordat de strangen relatief dicht bij de dijk komen te liggen. De varianten 1a en 1b worden daardoor sterk negatief beoordeeld (---). Voor de varianten 2a en 2b wordt verwacht dat de impact op de dijkversterking minder groot zal zijn doordat de strangen minder breed en diep worden aangelegd. Variant 2a wordt negatief beoordeeld (--) doordat de strangen dicht bij de waterkering liggen. Voor variant 2b geldt dat de strangen verder van de waterkering komen te liggen waardoor de impact op de waterkering kleiner zal zijn. Deze variant wordt licht negatief beoordeeld (-)

Beoordeling varianten

De effectbeoordeling kan samengevat worden in onderstaande tabel.

Tabel 6.56 Effecten risico’s

 

Variant 1a

Variant 1b

Variant 2a

Variant

2b

Risico’s kabels en leidingen en NGE

0

0

0/-

0/-

Risico’s waterveiligheid

---

---

--

-