Variant 1a ‘minimaal nodig riviercompensatie’

Variant 1a bestaat uit de realisatie van een kleine geul ten zuiden van het terrein van de steenfabriek (zie figuur 6.6). De geul in deze variant wordt afgegraven tot ca. NAP +0,5 m met taluds van 1 op 10. De omvang van de geul is beperkt, maar wel voldoende voor rivierkundige compensatie. De grond die vrij komt is beperkt in hoeveelheid en tevens beperkt/niet bruikbaar voor de dijkversterking, omdat alleen de bovenste (onbruikbare) bodemlagen worden afgegraven. Het ondiepe karakter van de geul biedt wel kansen voor ecologie. De breedte van de geul is ca. 100 m.

In de variant vinden geen ingrepen plaats in GNN (Gelders Natuurnetwerk) gebied.

Figuur 6.6 Variant 1a ‘minimaal nodig riviercompensatie’