Wijze van effectbeschrijving

De vier varianten zoals toegelicht in hoofdstuk 2 zijn beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van onderstaande beoordelingskaders. Ten aanzien van doelbereik is nog uitgegaan van de opgave zoals deze bepaald is op basis van het VKA. In de kaders is tevens aangegeven op welke wijze de effectbeschrijving heeft plaats gevonden.

Tabel 6.24 Beoordelingskader doelbereik

Toelichting

Wijze van effectbeschrijving

Bijdragen KRW doelen

Kwalitatief

Te compenseren waterstandverlaging (cm)

Kwantitatief berekenen op basis van modelberekeningen

Te compenseren natuur

Kwantitatief

Beschikbaarheid grond ten behoeve van dijkversterking (m3) (werk met werk maken)

Kwantitatief bepalen op basis van milieuhygienisch onderzoek en fysisch bodemonderzoek

Wensen ensembles/gemeente in het kader van de Dijk is van ons allemaal

Kwalitatief

Tabel 6.25 Beoordelingskader effecten

Aspect

Beoordelingscriteria

Wijze van effectbeschrijven

Rivierkunde

Effect op dwarsstromen

Kwantitatief op basis van modelberekeningen

Effect op morfologie

(Grond)water

Effect op grondwater binnendijks

Kwalitatief op basis van expert judgement

Effect op watersysteem binnendijks

Effect op grondwater buitendijks

Effect op watersysteem buitendijks (incl. inundaties)

Natuurwaarden

Effect op beschermde soorten

Kwalitatief op basis van ecologisch bureau/veldonderzoek

Effect op beschermde gebieden (NNN)

Landschap, archeologie en cultuurhistorie

Effect op landschappelijke kwaliteiten

Kwalitatief op basis van ruimtelijk ontwerp

Effect op archeologische waarden (beschermde en verwachtingswaarden)

Kwalitatief op basis van archeologisch bureauonderzoek

Effect op cultuurhistorische waarden (historisch geografische en bouwkundige waarden)

Kwalitatief

Woon-, werk- en recreatiefunctie

Effect op woonfunctie (o.a. uitzicht, woongenot)

Effect op werkfunctie (o.a. agrarische functie)

Effect op (bestaande) recreatiefunctie

Risico’s

Risico’s kabels en leidingen, explosieven en eigendommen

Kwalitatief op basis van kaart K&L en vooronderzoek CE

Risico’s waterveiligheid

Kwalitatief

De effectbeoordeling vindt plaats ten opzichte van de referentiesituatie. Dit betreft de huidige situatie inclusief eventuele autonome ontwikkelingen die plaatsvinden zonder de uitvoering van de herinrichting van de Herwijnense Bovenwaard. De effectbeoordeling richt zich in deze fase nog niet op tijdelijke effecten. In het vervolg van de planstudie, bij de nadere beoordeling van de voorkeursvariant, wordt hier wel aandacht aan besteed. Per aspect is een toelichting gegeven van de referentiesituatie. Bij de beoordeling is een 9 puntsschaal gehanteerd conform:

Score

Betekenis

+++

Groot positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

0/+

Beperkt positief effect ten opzichte van de referentiesituatie

0

Geen effect ten opzichte van de referentiesituatie

0/-

Beperkt negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie

-

Licht negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie

--

Negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie

---

Groot negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie