Effecten op woon-, werk en recreatiefunctie

Referentiesituatie

Woon- en werkfunctie

In de uiterwaard zelf zijn geen woningen gelegen. Wel bevinden er zich veel buitendijkse woningen aan de dijk. Deze zijn rood omcirkeld in onderstaand figuur. Overige woningen zijn binnendijks gelegen. Het westen van het gebied is in gebruik als agrarisch grasland.

Figuur 6.70 Locatie buitendijkse woningen

Recreatie

De uiterwaard wordt recreatief gebruikt door wandelaars. Door een deel van de uiterwaard loopt een zogenaamd ‘klompenpad’ (zie onderstaand figuur). Een Klompenpad is een wandelroute die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. In de uiterwaard loopt het wandelpad langs de resten van het kasteel Frissestijn (huis te Herwijnen) aan. Ten westen van de uiterwaard bevindt zich camping de Zwaan.

Figuur 6.71 Ligging Klompenpad Herwijnen

Toelichting effecten varianten

Effect op woonfunctie

Geen van de varianten tast woningen direct fysiek aan. Wel zijn er mogelijk indirecte effecten op binnendijkse en buitendijkse woningen als gevolg van wijzigingen in grondwaterstanden (kwel). Voor Herwijnen verwachten we effecten op het watersysteem (grondwaterstanden en kwel) in binnendijks gebied door het verbinden van de grote kleiput en het aanleggen van de strang. Het effect van de grote kleiput zal in alle varianten plaats vinden. Het effect van de strang zal bij varianten 1a en 1b plaats vinden. Deze effecten zullen vooral optreden tijdens andere hydrologische situaties dan hoogwater.

In alle varianten geldt dat het gebied achter de rug na inundatie sneller kan leeglopen als gevolg van het verbinden van de plas. Hierdoor zijn tuinen mogelijk eerder begaandbaar. Dit kan als positief worden beschouwd voor bewoners.

Voor het oosten geldt het volgende: effecten treden op omdat de dempende werking van de grote kleiput verdwijnt (omdat deze de dynamiek van de rivier krijgt). Deze effecten uiten zich in vernatting in natte situaties en verdroging in droge situaties. Omdat deze hydrologische effecten nadelige afgeleide effecten tot gevolg kunnen hebben voor bebouwd gebied / agrarisch gebied is de beoordeling voor binnendijks gebied beoordeeld als gering negatief ten opzichte van de referentiesituatie (-). Gering negatief omdat er een relatief gering aantal woningen is. Kijkend naar de omgeving en de ligging van de grote kleiput verwachten we met name nadelige afgeleide effecten voor het bebouwde gebied rondom de Katerdam.

De effecten voor de nieuwe strang zullen bij variant 1a en 1b plaats vinden in het westen. Doordat de strang altijd vol staat met water en een directe verbinding heeft met de Waal zal de strang het peil van de Waal) tijdens gemiddelde omstandigheden draineren, omdat het rivierpeil gemiddeld lager is dan de grondwaterstand. Echter is de respons van het systeem nu al bijna 1 op 1 met het peil in de Waal. Hierdoor zijn minimale hydrologische effecten te verwachten. De verwachting is dat de afgeleide effecten als gevolg van deze effecten verwaarloosbaar zijn voor bebouwd gebied.

Als gevolg van de herinrichting treedt geen verdichting op: het uitzicht vanaf de woningen op de rivier blijft behouden. Vanuit de bewoners van de buitendijkse woningen is kenbaar gemaakt dat er een voorkeur is voor een geul dichtbij de buitendijkse woningen.

Effect op werkfunctie

Het westelijke deel van de uiterwaard bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden. In alle varianten doorsnijden de geulen de gronden. Dit kan leiden tot afname van het areaal agrarische percelen en de bereikbaarheid van de percelen bemoeilijken. Variant 1a en 1b doorsnijden het grootste areaal agrarische gronden, gevolgd door 2a. Variant 2b doorsnijdt het kleinste areaal. Er worden geen grote nadelige indirecte effecten verwacht voor de landbouw als gevolg van mogelijke kwel of grondwaterstanden. De effecten op de werkfunctie zijn daardoor respectievelijk beschouwd als --, --, - en 0/-.

Effect op recreatiefunctie

Geen van de varianten heeft effecten op camping de Zwaan die ten westen van de uiterwaard is gelegen. Variant 1 heeft een nadelig effect op de bestaande recreatiefunctie van het gebied. Het klompenpad is als gevolg van het graven van de geul in het westelijk deel van de uiterwaard niet meer toegankelijk. Om de route te behouden zijn voorzieningen nodig zoals bijvoorbeeld een trekpontje. Het effect is vooralsnog negatief beoordeeld.

Beoordeling varianten

De effectbeoordeling kan samengevat worden in onderstaande tabel.

Tabel 6.37 Effecten woon-, werk en recreatiefunctie

 

Variant 1a

Variant 1b

Variant 2a

Variant

2b

Effect op woonfunctie

-

-

-

-

Effect op werkfunctie

--

--

-

0/-

Effect op recreatiefunctie

-

-

0

0