Doelbereik

Bijdrage aan benodigde riviercompensatie

Ten behoeve van het bepalen van de rivierkundige effecten voor de dijkversterking en voor de herinrichting van de uiterwaarden heeft modelonderzoek plaatsgevonden. De herinrichting van de Woelse Waard levert voldoende waterstandsdaling om het opstuwende effect van de dijkversterking Gorinchem Waardenburg over het gehele traject van de versterking teniet te doen.

Ter hoogte van het Heuffterrein ontstaat rivierkundige ruimte die beleidsmatig ten goede kan komen aan het realiseren van woningbouw in het buitendijkse gebied. Ook in combinatie met eventuele woningbouw blijft aan de bovenstroomse zijde een beperkt surplus aan waterstandsdaling bestaan.

Als gevolg van de herinrichting van de Woelse Waard wordt per saldo extra bergend volume gecreëerd, het gaat hierbij om volume tussen gemiddeld hoogwater (GHW) en de maatgevende waterstand (MHW). Hiervan is ca. 500 m3 watercompensatie beschikbaar gesteld voor de compensatie van de aanleg van overnachtingsplaatsen in de vluchthaven van Gorinchem.

Te compenseren natuur

De dijkversterking leidt tot een ruimtebeslag op het NNN in de Woelse Waard. Het ruimtebeslag beslaat 1,5 ha. Inclusief de toeslagfactoren die provincie Zuid-Holland hanteert (vanwege het feit dat sommige natuurtypen een lange ontwikkeltijd hebben), bedraagt de compensatieopgave 1,7 ha. De compensatie wordt geheel uitgevoerd binnen de Woelse Waard. Artikel 5 van de Beleidsregel compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland uit 2013 geeft hiertoe de ruimte. Het artikel zegt het volgende: “Het compenseren van areaalverlies door kwaliteitsverbetering is alleen toegestaan indien het echt niet anders kan en indien het maatregelen betreft die nog niet in een vastgesteld inrichtings- of beheerplan zijn voorzien (dus 'extra' zijn). Dat kan zich voordoen bij het compenseren van ingrepen in wateren of buitendijkse natuurgebieden in de EHS (bijvoorbeeld bij ontgrondingen of dijkverzwaringen) omdat het aanleggen van vervangende wateren of dynamische buitendijkse gebieden met vergelijkbare kwaliteiten fysiek vaak onmogelijk is...”

De compensatie is integraal opgenomen in het inrichtingsplan.

Beschikbaarheid grond ten behoeve van dijkversterking (m3)

Wettelijk mag de mate van bodemverontreiniging niet toenemen bij een toepassing (standstill principe). Dat betekent dat er geen negatief effect op de bodem kan ontstaan als gevolg van de ingrepen in de uiterwaarden. Voorzien is dat verontreinigde grond die vrijkomt wordt afgevoerd.

Het materiaal dat vrijkomt bij het graven van de geulen en het verlagen van het maaiveld in de Woelse Waard is opgenomen in het grondstromenplan (zie par. 7.3.2).

Wensen ensembles/gemeente in het kader van de Dijk is van ons allemaal

Als onderdeel van de herinrichting wordt de aanleg van parkeerplaatsen ter hoogte van de dijk en een uitkijkpunt mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de wens voor struin en wandelpaden in het gebied. Als gevolg van de aanleg van steppingstones met een eenvoudige beweegbare verbinding, blijft het gebied toegankelijk voor recreanten en wandelrondjes blijven mogelijk.