5.11.1 Bestaande waarden archeologie

Op basis van archeologisch bureauonderzoek (Transect, 2015) zijn de archeologische verwachtingswaarden van het plangebied in beeld gebracht. Er is hierbij onderscheid gemaakt in verschillende zones: water, geen verwachtingswaarde, lage verwachtingswaarde, middelhoge verwachtingswaarde, hoge verwachtingswaarden (zie onderstaande kaart). Zichtbaar is dat de oude rivierlopen (stroomgordels) een verhoogde kans hebben op het aantreffen van resten uit het verleden. Dit komt doordat deze voormalige oevers hoger gelegen waren in het landschap en daardoor aantrekkelijk waren om zich te vestigen.  

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 5.17 Archeologische verwachtingswaarden

Vervolgens heeft archeologisch booronderzoek (Vestigia, 2019) plaatsgevonden ter hoogte van dijk en de uiterwaarden (Crobsche Waard, Herwijnense Bovenwaard en Woelse Waard). Hierbij is alleen naar die locaties gekeken waar gekozen is voor een grondoplossing waardoor het ruimtebeslag van de nieuwe dijk toeneemt of verandert ten opzichte van dat van de bestaande dijk en de archeologische verwachtingswaarde middelhoog of hoog is.

In het projectgebied bevinden zich daarnaast vier AMK-terreinen. De AMK-terreinen zijn gerangschikt naar status: terrein van archeologische waarde, hoge archeologische waarde, zeer hoge archeologische waarde en beschermde monumenten. De laatste zijn rijksmonumenten waar bij ingrepen in de bodem een monumentenvergunning van het Rijk noodzakelijk is. De Rijksmonumentale AMK terreinen zijn de historische kasteellocaties Wadestein en Frissestein. De twee AMK terreinen die niet als Rijksmonument zijn aangeduid zijn het voormalig terrein Huis Nieuw Klingelenburg en de resten van het kasteel van de heren van Arkel.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 5.18 AMK terreinen