7.5 Zienswijzen en beroep

Een ieder kon gedurende een periode van zes weken (tussen 28 mei en 8 juli 2020) formeel een zienswijze op de documenten (het ontwerp projectplan Waterwet, MER, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerpbesluiten van de hoofdvergunningen) indienen. In dezelfde periode vond de raadpleging/toetsing van de Commissie voor milieueffectrapportage plaats. Deze commissie heeft het MER beoordeeld op juistheid en volledigheid en toetst of het MER invulling geeft aan het door de gedeputeerde staten geadviseerde reikwijdte en het detailniveau. Dit Projectplan is definitief gemaakt rekening houdend met de zienswijzen, en bekend gemaakt. De bekendmaking vindt plaats via de Staatscourant, huis aan huisbladen en www.officielebekendmakingen.nl

Het MER heeft, tezamen met het ontwerp Projectplan Waterwet, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp hoofdvergunningen digitaal ter inzage gelegen via de volgende website:

https://terinzage.gralliantie.nl

De alliantie zorgt ervoor dat hulp beschikbaar is bij het inzien van de digitale rapportages. Door middel van de nieuwsbrief wordt bekendgemaakt hoe deze hulp exact zal worden vormgegeven.

Zienswijzen konden worden gestuurd aan (de terinzage periode is inmiddels verstreken):l

Per post:

Provincie Gelderland, afdeling Water

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

onder vermelding van: Projectplan Waterwet dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, zaaknummer 2020-004214

Per e-mail:

post@gelderland.nl 

onder vermelding van: Projectplan Waterwet dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, zaaknummer 2020-004214

Op de procedures die nodig zijn voor de dijkversterking is Hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat aanvulling van de beroepsgronden buiten de beroepstermijn niet mogelijk is.