5.9.5 (Externe) veiligheid

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De route over de dijk is niet aangewezen als route voor vervoer van gevaarlijke stoffen en zal dit ook niet worden. Nieuwe risicobronnen worden niet mogelijk gemaakt. Ook maakt het bestemmingsplan geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. De Waal is wel aangewezen als route voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De PR-contouren van deze route zijn gelegen binnen de oevers van de Waal en hebben daardoor geen effect op het plan. Ook andere in de nabijheid gelegen risicovolle activiteiten, zoals LPG-tankstations hebben geen effect op de dijkversterking en herinrichting van de uiterwaarden.

Het plangebied wordt gekruist door een drietal gasleidingen en door een brandstofleiding. De PR-contouren als gevolg van deze leidingen liggen op de leidingen en zullen derhalve geen effect hebben. Deze gasleidingen en brandstofleiding hebben een beschermend regime gekregen middels een respectievelijk de dubbelbestemmingen 'Leiding – Gas' en 'Leiding – Brandstof' met bijbehorend vergunningenstelsel. Deze stroken hebben een breedte van 5 meter aan weerszijden van de leiding.

Samengevat worden er geen nieuwe risicobronnen en -routes toegelaten en staat het bestemmingsplan geen (beperkt) kwetsbare objecten toe. Relevante gas- en brandstofleidingen hebben een beschermend regime gekregen. Er zijn geen negatieve effecten voorzien voor externe veiligheid.

Veiligheid

Een andere vorm van veiligheid gaat over de uitvoering van de werkzaamheden. Hoe garanderen we dat iedereen -zowel de mensen die het werk uitvoeren als omwonenden en passanten- elke dag veilig weer thuis komt? In de afweging van het Voorkeursalternatief is veiligheid integraal meegenomen in de verschillende thema's binnen het afweegkader. Onder het thema uitvoerbaarheid is bijvoorbeeld voor elk dijkvak gecontroleerd of de kansrijke oplossingen veilig uitvoerbaar zijn. Indien dit niet het geval was, werd deze kansrijke oplossing als niet-kansrijk bestempeld en zijn de andere -wel veilige- oplossingen tegen elkaar afgewogen.

Om veiligheid op de werkvloer en veiligheid voor omwonende te kunnen garanderen worden de volgende uitgangspunten meegenomen in het ontwerp én in de uitvoering:

  • De Graaf Reinaldalliantie streeft naar een veiligheidsniveau op trede IV van de Veiligheidsladder. Dit betekent dat het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie zeer hoog moet zijn. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen zoals bv. het selecteren van onderaannemers op hun manier van omgaan met veiligheid en het melden van onveilige situaties (en anticiperen hierop) door middel van een app.

  • Er wordt gegaan voor Geen Ongevallen tijdens de werkzaamheden. Bovenstaande maatregelen dragen hieraan bij.

  • Tijdens de realisatie wordt alles gedaan om het voor bewoners zo veilig mogelijk te houden. Er worden bijvoorbeeld tijdelijke omleidingsroutes voor verkeer ingesteld, waar mogelijk wordt woon- en werkverkeer van elkaar gescheiden en verkeersbegeleiders worden ingezet op potentieel gevaarlijke locaties.