De voorkeursvariant

Met de ambtelijke begeleidingsgroep met bevoegde gezagen is in april 2019 afgestemd om variant 2b verder uit te werken in een inrichtingsplan. Variant 2b levert en groot waterstandverlagend effect op. Deze variant draagt ook bij aan de benodigde riviercompensatie voor de dijkversterking Tiel-Waardenburg. De variant is daarnaast het beste afgestemd op de benodigde grond voor de dijkversterking (werk met werk maken). Ook zijn er goede kansen om wensen vanuit ensembles en de gemeente een plek te geven in de herinrichting.

Daarnaast zijn er niet veel grote negatieve effecten te verwachten op rivierkunde, water, natuur, landschap, archeologie, cultuurhistorie, woon- werk en recreatiefunctie, grondverwerving en kosten en risico’s. Het is vanuit natuur en het watersysteem niet wenselijk om de geul aan te laten takken op de bestaande strang, zoals bij variant 3. Overige effecten zijn niet of nauwelijks onderscheidend.

Variant 2b is onderstaand weergegeven.

Figuur 6.35 Voorkeursvariant Crobsche Waard