6.4.1 Opgaven Heuffterrein

Voor het Heuffterrein zijn twee opgaven te benoemen.

  1. Natuurcompensatie: het compenseren van NNN-gebied en ecologisch relevant areaal dat wordt aangetast door de dijkversterking. Voor de dijkversterking is ruimte nodig in gebied dat is aangewezen als Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het NNN-compensatieplan dijkversterking GoWa is beschreven welke compensatieopgave voor NNN-gebied de dijkversterking met zich meebrengt. Voor het invullen van de compensatieopgave voor NNN is aangesloten bij de andere compensatieopgaven en meekoppelkansen die in het kader van het project worden meegenomen. Door deze aansluiting zijn de opgaven gebundeld en wordt zoveel mogelijk meerwaarde gecreëerd. Een groot deel van de GoWa-opgave in provincie Gelderland wordt daarom gerealiseerd op het Heuffterrein. Zie voor de NNN-compensatieopgave ook paragraaf 6.1.

  2. Vuren aan de Waal: invulling geven aan de wensen van de stakeholders met betrekking tot het versterken van de natuurwaarden (buiten de compensatieopgave), het vergroten van de recreatiemogelijkheden en de bouw van een beperkt aantal woningen.

Projectplan Waterwet

De dijkversterking en de daarvoor benodigde compensatie wordt geregeld via de procedure van het Projectplan Waterwet. Wat betreft het Heuffterrein wordt de nieuwe dijk en de daarvoor benodigde natuurcompensatie opgenomen in het Projectplan Waterwet en het daarbij horende Milieueffectrapport.

De wensen van de samenwerkende partijen zijn een integraal en onlosmakelijk onderdeel van de herinrichting van het gebied.  Daarom zijn deze eveneens in dit Projectplan beschreven. Voor het mogelijk maken van een deel van de wensen zijn nog andere wettelijke procedures nodig, zoals een separaat bestemmingsplan voor het mogelijk maken van woningen.