1. Inleiding

Waterschap Rivierenland is van plan om de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg (GoWa) te versterken, omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidsnorm.

1.1 Waarom een dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg?

In een rivierdelta is de waterveiligheid nooit af. Na de hoogwaters in 1993 en 1995 zijn projecten uitgevoerd om dijken te versterken en de rivier meer ruimte te geven. Voor de langere termijn zijn deze ingrepen niet voldoende.

1.3 Waarom een milieueffectrapportage?

Op basis van de Wet Milieubeheer en het Besluit Milieueffectrapportage is de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg ‘m.e.r.

4. Het ontwerp van de dijkversterking

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het ontwerp van de dijkversterking (paragraaf 4.1). Tevens wordt ingegaan op de uitgangspunten ten aanzien van waterveiligheid en ruimtelijk ontwerp (paragraaf 4.2 en 4.3).

5. Bestaande waarden en effecten van de dijkversterking

Dit hoofdstuk gaat in op de effecten van het DO van de dijkversterking op de leefomgeving. Na een toelichting van de wijze van effectbeschrijving volgt per thema een beschrijving van de bestaande situatie, gevolgd door de effecten.

5.1 Wijze van effectbeschrijven

In de verkenning is gebruik gemaakt van een afwegingskader waarmee de alternatieven en dijkvakken zijn beoordeeld en met elkaar vergeleken. Dit is nader beschreven in het concept MER.

5.2 Beheerbaarheid en uitbreidbaarheid

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten ten aanzien van beheerbaarheid en uitbreidbaarheid.

5.2.1 Bestaande waarden beheerbaarheid en uitbreidbaarheid

De bestaande dijk tussen Gorinchem en Waardeburg is in de huidige situatie matig beheerbaar. Op veel locaties ontbreekt een beheerstrook en is het talud niet bereikbaar van onderaf. Bijvoorbeeld bij het Rot; hier is de dijk niet goed te maaien.

5.3 Rivierkunde

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten ten aanzien van rivierkunde.

5.3.1 Bestaande waarden rivierkunde

De dijk tussen Waardenburg en Gorinchem ligt langs de Waal. De Waal is de grootste en breedste rivier van Nederland en wordt gevoed door de Bovenrijn die bij Lobith het land binnen komt.

Toon meer resultaten