Risico’s

Toelichten effecten varianten

Kabels en leidingen

Figuur 6.72 geeft de ligging van kabels en leidingen aan in de Herwijnense Bovenwaard. Zichtbaar is dat het gebied in oostwestelijke richting doorkruist wordt door een 2 keer 10 kV kabel van Liander. Deze buigt halverwege de uiterwaard af naar het zuiden.

Figuur 6.72 Ligging Kabels en leidingen Herwijnense Bovenwaard

In variant 1 doorkruisen de diepere geulen (ca. 3 meter diep) de datatransportleiding. Dit negatief beoordeeld (-). Er zijn consequenties voor zowel de planning als kosten. Ook de smallere KRW-geulen ter hoogte van de dijk doorkruisen de datatransportleiding. Omdat de geulen ondiep zijn is het de verwachting dat er als gevolg hiervan geen knelpunten optreden.

Niet gesprongen explosieven

In het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft vooronderzoek naar conventionele explosieven plaatsgevonden [Bombs Away, 2015]. Op basis van het onderzoek is bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van explosieven alsmede waar er een risico is op het aantreffen hiervan.

Als gevolg hiervan dient vervolgonderzoek plaats te vinden middels oppervlakte (gebieden die verdacht zijn op dump en/of geschutsmunitie) en/of dieptedetectie (gebieden die verdacht zijn op afwerpmunitie). Bij alle varianten kan mogelijk dumpmunitie worden aangetroffen (zie figuur 6.73). Dit kan licht negatief beoordeeld worden en is niet onderscheidend tussen de alternatieven.

Figuur 6.73 Niet gesprongen explosieven Crobsche Waard [Bombs Away, 2015]

Waterveiligheid

Het graven van geulen in het voorland kan effecten hebben op het ruimtebeslag van de dijk. Met name bij de varianten met een westelijke geul (1a en 1b) kan deze impact op het dijkontwerp groot zijn doordat de geulen relatief dicht bij de dijk komen te liggen. Dit kan een risico vormen. De varianten 1a en 1b worden daardoor (sterk) negatief beoordeeld (--- en --). Voor de varianten 2a en 2b wordt verwacht dat het risico op impact op de dijkversterking minder groot zal zijn, maar ook deze varianten hebben een licht negatief effect doordat er weerstand uit de uiterwaard verwijderd wordt.

Eigendommen

Figuur 6.74 geeft een overzicht van de huidige eigendomssituatie. Zichtbaar is dat de gehele uiterwaard in het bezit is van derden.

Figuur 6.74 Eigendommen

Het oostelijk deel van de uiterwaard (vanaf de puinrug) is in eigendom van een particulier (Hoeke), het westelijk deel is in eigendom van twee agrariërs. Er zijn risico’s verbonden indien verwerving nodig is. Gesprekken met de eigenaren lopen. Omdat uitkomsten nog niet bekend zijn is vooralsnog geen beoordeling toegekend.

Beoordeling varianten

De effectbeoordeling kan samengevat worden in onderstaande tabel.

Tabel 6.38 Effecten risico’s

 

Variant 1a

Variant 1b

Variant 2a

Variant

2b

Risico’s Kabels en leidingen

--

--

0

0

Risico’s explosieven

0/-

0/-

0/-

0/-

Risico’s waterveiligheid

---

--

-

-