Referenties

Bombs Away, 2015. Vooronderzoek Conventionele explosieven dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg. Gemeente Gorinchem, Lingewaal en Neerijnen.

BOSHOVEN, E.H, A. BUESINK, H.M.M. GEERTS, J.S. KRIST, L.A. TEBBENS & J.M.J. WILLEMS, 2009: Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een archeologische inventarisatie, verwachtings- en Beleidsadvieskaart, ’s-Hertogenbosch (BAAC rapport V-08-0185).

Bureau Waardenburg, 18 mei 2015, Natuurtoets Dijkverbetering Gorinchem - Waardenburg

Bureau Waardenburg, 2018, Natuurverkenning Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

Commissie voor de milieueffectrapportage. 27 maart 2018. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.

COHEN, K.M./E. STOUTHAMER/H.J. PIERIK/A.H. GEURTS, 2012: Rhine‐Meuse Delta Studies’ Digital Basemap for Delta Evolution and Palaeogeography, Utrechty (Dept. Physical Geography. Utrecht University).

De Vries en van de Wiel, 2018. Fysische bodemkwaliteit Crobsche Waard.

Flow, 2016. Rivierkundige bandbreedte herinrichting Crobsche waard.

Fugro, 2007. Zandwinning Crobsche Waard te Haaften.

Graafreinald Alliantie, 2018. Voorverkenning haalbaarheid maatregelen Bovenwaard Herwijnen.

Graafreinald Alliantie, 2019. Notitie Overzicht NNN-compensatie dijkversterking Gowa.

Graafreinald Alliantie, 2018. Woelse Waard verkenningenrapport.

HEERINGEN, R.M. VAN/C. SUEUR/R. SCHRIJVERS, 2008. Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van de gemeente Neerijnen. Een aanzet tot het ontwikkelen van ruimtelijk archeologiebeleid, Amersfoort (Vestigia-rapport V480).

HEUNKS, E./F. VAN HEMMEN, 2010: Plangebieden De Woelse Waard en de Dordtsche Avelingen, gemeente Hardinxveld-Giessendam / Gorinchem. Archeologische en cultuurhistorische inventarisatie en waardering: bureauonderzoek, Utrecht (Adviesdocument EH-112010).

Nationale database Flora en fauna.

NIPA, 2009. Waterbodemonderzoek Crobsche Waard.

Provincie Gelderland, 2015. MER Waalweelde West.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 2010. Startdocument KRW Oevers en Uiterwaarden Oost. Verkenning Woelse Waard.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 2011. Adviesrapport voorkeursalternatief planstudie Woelse Waard.

SCHRIJVERS, R./P. DEUNHOUWER, 2011: Addendum bij de actualisatie van de archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Lingewaal , Amersfoort (Vestigia-rapport V953).

Transect, 2015. Archeologisch bureauonderzoek Gorinchem-Waardenburg.

Waterschap Rivierenland, 2019. GoWa: Haalbaarheid hergebruik grond uit de Herwijnense Bovenwaard. Verkennend waterbodemonderzoek.

Waterschap Rivierenland, 2019. GoWa: Haalbaarheid hergebruik grond uit de Woelse Waard. Verkennend waterbodemonderzoek.

Waterschap Rivierenland, 2019. GoWa: Haalbaarheid hergebruik grond uit de Woelse Waard. Verkennend waterbodemonderzoek.

Waterschap Rivierenland, 2015. Handreiking Ruimtelijke kwaliteit dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg.

Waterschap Rivierenland, 2015. Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg Conditionerende onderzoeken. projectnummer WSRL 110567. Deelrapport: verhardingsonderzoek.

Wiertsema en partners, 2018. Resultaten monitoring waterspanningen dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg.

Digitale bronnen
- ACTUEEL HOOGTEBESTAND NEDERLAND: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
- ARCHEOLOGISCH INFORMATIESYSTEEM (ARCHIS): https://archis.cultureelerfgoed.nl/#/login
- BEELDBANK RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
- GELDERS ARCHIEF: https://www.geldersarchief.nl/
- KADASTER, TIJDREIS OVER 200 JAAR TOPOGRAFIE: http://topotijdreis.nl/
- NEDERLANDSE KASTELEN STICHTING, KASTELENLEXICON: https://www.kastelen.nl/startkastelenlexicon-nederland.php
- PUBLIEKE DIENSTVERLENING OP DE KAART (PDOK): https://www.pdok.nl/
- RKD – NEDERLANDS INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS: https://rkd.nl/nl/
- RUIMTELIJKE PLANNEN: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
- RIJKSMONUMENTENREGISTER: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/