7.1 Projectplan

De dijkversterking en compensatie

De dijkversterking wordt mogelijk gemaakt via de procedure van het Projectplan Waterwet. Het Projectplan Waterwet, dit document, beschrijft de voorgenomen dijkversterking, de effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Het Projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking. Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn compensatiemaatregelen in de uiterwaarden nodig. Het gaat om rivierkundige compensatie en natuurcompensatie. De herinrichting van de uiterwaarden is onderdeel van het Projectplan Waterwet voor de dijkversterking. 

Van het Projectplan Waterwet is eerst een ontwerp door het dagelijks bestuur (CDH) van het waterschap vastgesteld. Vervolgens is het ontwerp-Projectplan ter inzage gelegd tussen 29 mei en 8 juli 2020. Een ieder kon zienswijzen inbrengen op het ontwerp-Projectplan.

Vervolgens is het definitief Projectplan Waterwet opgesteld. De ingebrachte zienswijzen hebben daarbij geleid tot aanpassingen aan het plan en verduidelijking van de tekst. Dit is nader toegelicht in de Nota van Antwoord.

Het Projectplan Waterwet wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Vervolgens wordt het Projectplan Waterwet goedgekeurd door de provincie en, in definitieve vorm, nogmaals ter inzage gelegd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het Goedkeuringsbesluit van provincie Gelderland.

Deze gehele procedure duurt, van ter inzagelegging van het ontwerp tot en met de ter inzagelegging van het definitieve projectplan, ongeveer 8 maanden. Het is de bedoeling dat de goedkeuring van het Projectplan Waterwet door de provincie Gelderland nog in 2020 plaatsvindt. Ook de andere besluiten die meegaan in de coördinatie zijn dan definitief.

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van het (ontwerp)- Projectplan Waterwet voor de dijkversterking. Gedeputeerde staten van de provincie waar de dijkversterking plaatsvindt, keuren het Projectplan Waterwet goed en toetsen hierbij aan de wet en het algemeen belang. Wanneer, zoals bij de dijkversterking GoWa, de dijkversterking plaatsvindt in meerdere provincies dan kunnen de provincies afspreken dat de provincie waarin de dijkversterking hoofdzakelijk ligt de goedkeuring op zich neemt. GoWa ligt hoofdzakelijk in de provincie Gelderland (en voor een klein deel in Zuid Holland) en er is afgesproken dat de provincie Gelderland de goedkeuring op zich zal nemen (in afstemming met de provincie Zuid-Holland).

Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn maatregelen in de uiterwaarden nodig. Deze zijn meegenomen in het Projectplan Waterwet. Waterschap Rivierenland is mede-beheerder van de uiterwaarden (naast Rijkswaterstaat).

Riviercompensatie Crobsche Waard voor traject Tiel Waardenburg

De verlenging van de geul in de Crobsche Waard levert rivierkundige compensatie van de opstuwing die dijkversterking Tiel-Waardenburg veroorzaakt en maakt onderdeel uit van dit Projectplan Waterwet. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen WSRL en Rijkswaterstaat.

Meekoppelen KRW-maatregelen

Daarnaast zijn in het Projectplan Waterwet ook maatregelen meegenomen die worden genomen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. Deze KRW-maatregelen hangen sterk samen met de uiterwaardmaatregelen ten behoeve van de dijkversterking. Voor de KRW- maatregelen is Rijkswaterstaat initiatiefnemer; RWS neemt hiervoor een MIRT 3 besluit. Omdat de KRW-maatregelen fysieke overlap kennen met de riviercompensatie en natuurcompensatiemaatregelen in de uiterwaarden worden de KRW maatregelen in hetzelfde projectplan geborgd. Er is een overeenkomst met Rijkswaterstaat opgesteld met detaillering van afspraken en verantwoordelijkheden.

 Meekoppelen verkeersmaatregelen, linielandschap en recreatiemaatregelen

In het Projectplan Waterwet is ook de aanpassing van de veerstoep van het veer naar Brakel meegenomen. Deze aanpassing verbetert de verkeersveiligheid van de weg op de dijk. Ter versterking van het linielandschap zijn in het dijkontwerp enkele elementen zoals het terugbrengen van de Herculespost opgenomen. Ook zijn in het dijkontwerp uitkijkpunten opgenomen die (mede) voortvloeien uit het plan voor de Gastvrije Waaldijk. Er is een overeenkomst met de gemeenten opgesteld met detaillering van afspraken en verantwoordelijkheden.