6.3.4 Varianten herinrichting

Om te komen tot een afweging voor het ontwerp van de herinrichting van de Herwijnense Bovenwaard zijn varianten ontwikkeld en beoordeeld. Er is hierbij gezocht naar een maximale bandbreedte van varianten, waarbij deels invulling is gegeven aan de opgave voor riviercompensatie én de opgave voor KRW. Hierbij is nog uitgegaan van de opgave zoals deze bepaald is op basis van het VKA. De varianten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 6.23 varianten herinrichting Herwijnense Bovenwaard

Variant

Verkorte naam

Kenmerken

Specificatie en relevantie

1a

Riviercompensatie West

Breed

Brede geul gericht op maximale waterstandsdaling

Verbinden van oostelijke plassen en aantakken op rivier en brede geul met oog op KRW

Ondiep voor ecologie met flauwe taluds

1b

Smal

Smalle geul met beperkte waterstandsdaling

Verbinden van oostelijke plassen en aantakken van plassen gericht op KRW

Herstellen oorspronkelijke strang in het westen

Ondiep voor ecologie met flauwe taluds

2a

Riviercompensatie Oost

Breed

Brede geul gericht op maximale waterstandsdaling

Herstellen oorspronkelijke strang in het westen

Verbinden van oorspronkelijke strang met andere plassen

Ondiepe geulen voor ecologie met flauwe taluds

2b

Smal

Smalle geul met beperkte waterstandsdaling

Herstellen oorspronkelijke strang in het westen

Verbinden van oorspronkelijke strang met andere plassen

Ondiepe geulen voor ecologie met flauwe taluds

De recreatieve elementen en de inrichting van de uiterwaard zijn volgend op bovenstaande elementen en in principe bij elke variant in te passen.