Mate van doelbereik

Bijdrage KRW-opgave

Met de realisatie van de geul met oevers wordt invulling gegeven aan het realiseren van een hoogdynamisch milieu waarmee invulling wordt gegeven aan de KRW-opgave voor het riviertype R7: langzaamstromende rivier/nevengeul op zand/ klei. De opgave betreft zowel fytobenthos, macrofyten, macrofauna als vissen.

Te compenseren natuur (ha)

Binnen de Herwijnense Bovenwaard wordt invulling gegeven middels de aanleg van de geul met oevers aan de compensatieopgave die voortvloeit uit het ruimtebeslag van de dijkversterking op het GNN (inclusief kwaliteitstoeslag 0,88 ha). De inrichting compenseert dit oppervlak ruimschoots en geeft tevens invulling aan de ter plaatse geldende kwaliteitskenmerken van de GO.

Beschikbaarheid grond ten behoeve van dijkversterking (m3)

Wettelijk mag de mate van bodemverontreiniging niet toenemen bij een toepassing (standstill principe). Dat betekent dat er geen negatief effect op de bodem kan ontstaan als gevolg van de ingrepen in de uiterwaarden.

Het materiaal dat vrijkomt uit de Herwijnense Bovenwaard als gevolg het graven van de geul is opgenomen in het grondstromenplan (zie paragraaf. 7.3.2 PPWW).

Wensen ensembles/gemeente in het kader van de Dijk is van ons allemaal

De herinrichting geeft invulling aan de wens om de bestaande plassen langs de dijk in verbinding te brengen met de rivier. Het water in de plassen kan hierdoor ververst worden. De inrichting van de geul ten behoeve van KRW (ondieper en flauwere oevers) sluit beter aan bij de wensen van de bewoners dan een brede diepe geul. Daarnaast worden er struinpaden aangelegd en blijft het gebied toegankelijk via een loopbrug over de geul. De puinrug wordt voor een klein gedeelte verwijderd.