Woon-, werk- en recreatiefunctie

Referentiesituatie

Woon- en werkfunctie

Woningen nabij de Crobsche Waard zijn hoofdzakelijk gelegen op of langs de Waalbandijk. Het meerendeel van de woningen ligt in de kernen Hellouw en Haaften (zie figuur 6.29). Ter hoogte van de Waal bij Haaften bevinden enkele woningen zich ook buitendijks (op de dijk). In de uiterwaarden van de Crobsche Waard zijn geen woningen gelegen. In het midden van de uiterwaard ligt het steensfabrieksterrein van Wieneberger. Deze is toegankelijk via een toegangsweg (de Crob). Ten zuiden van het terrein bevindt zich het Waardmandshuis (zie figuur 6.29). Het Waardmanshuis is een voormalig trafostation van de steenfabriek en wordt gebruikt als onderkomen voor de Beheercommissie Crobsche Waard.

Enkele percelen grenzend aan de Waalbandijk ter hoogte van Hellouw worden gebruikt voor akkerbouw en grasland (zie figuur 6.29).

Figuur 6.29 Woon- en werkfunctie

Recreatie

In de Crobsche Waard is een ijsbaan (IJsclub de IJsvogels) gelegen (zie figuur 6.30). Er lopen diverse wandelpaden o.a. langs de Waal en de zuidelijke plas; “de beslagput”. Naast de ijsbaan is een kleine parkeerplaats van waaruit men de twee wandelroutes kan starten. Vanaf Haaften is het gebied toegankelijk om te wandelen. Een deel van het krekengebied is vanwege de waterstand niet toegankelijk. De Blauwe Reiger aan de Waalbandijk is een in 1856 gebouwde korenmolen. De molen verving een eerdere standerdmolen, die in 1855 uitbrandde. Het wiekenkruis is oud-Hollands. De molen is op zaterdagen te bezoeken. Tot slot zijn er in de voormalige zwembadput vissteigers gelegen in gebruik door hengelsportvereniging de Elft uit Haaften.

Figuur 6.30 uitsnede kaart SBNL Natuurfonds, 2017     Figuur 6.31 foto van de IJsbaan [ijsclubhaaften.nl]

Toelichting effecten varianten

Effect op woon- en werkfunctie

Geen van de varianten tast fysiek woningen aan. Als gevolg van de herinrichting treedt geen verdichting op: het uitzicht vanaf de woningen op de rivier blijft behouden. Ook de werkfunctie van het gebied blijft behouden. Er vinden geen ingrepen plaats op het steenfabrieksterrein of ter hoogte van het Waardmanhuis. Agrarische gronden worden in beperkte mate fysiek aangetast door de ingrepen in de uiterwaard. Wel worden bij de varianten 3a en 3b als gevolg van het aantakken van de Beslagput effecten op het watersysteem in binnendijks gebied verwacht (grondwaterstanden en kwel) (zie tevens paragraaf grondwater). Deze effecten uiten zich in vernatting in natte situaties en verdroging in droge situaties. Als gevolg hiervan kunnen bij variant 3a en 3b mogelijk nadelige afgeleide effecten (verdroging en vernatting/kwel) plaatsvinden voor het bebouwde gebied van Haaften (grenzend aan de Beslagput). Er worden vooralsnog geen indirecte nadelige effecten verwacht voor de landbouw. Wel zit er ten noordwesten van het bebouwde gebied een kweker waarvoor in de vervolgstudie aandacht benodigd is.

Het effect op de werkfunctie is samengevat neutraal beoordeeld voor alle varianten (0). Het effect op de woonfunctie is als gevolg van mogelijk indirecte effecten (hinder in de vorm van verdroging/vernatting) negatief (-) beoordeeld voor de varianten 3a en 3b.

Effect op recreatiefunctie

De varianten 1 en 2 hebben niet of nauwelijks effect op de bestaande recreatiefunctie van het gebied (0). Toe toegang tot de Waal blijft behouden door de kleine omvang van de geulen. Ook kan de schaatsbaan en de vissteigers in functie blijven en blijven wandelmogelijkheden aanwezig. Alternatief 3 heeft wel degelijk impact op bestaande recreatieve waarden. Als gevolg van de te graven geulen komt het parkeerterreintje vlak langs de geul te liggen en is het niet meer mogelijk om rond de beslagput te wandelen. De mogelijkheden om te wandelen worden hierdoor beperkt. Samengevat is dit negatief beoordeeld (-).

Beoordeling varianten

De effectbeoordeling kan samengevat worden in onderstaande tabel.

Tabel 6.19 Effecten woon-, werk en recreatiefunctie

 

Variant 1a

Variant 1b

Variant 2a

Variant 2b

Variant 3a

Variant 3b

Effect op woonfunctie

0

0

0

0

-

-

Effect op werkfunctie

0

0

0

0

0

0

Effect op recreatiefunctie

0

0

0

0

-

-