6.2.1 Wat ging vooraf?

De plannen voor het herinrichten van de Crobsche Waard lopen al lange tijd. Een van de meest recente studies (uit 2015) betrof die in het kader van de Structuurvisie Waalweelde West. De belangrijkste opgave van Waalweelde West is het creëren van een veilige leefomgeving op het gebied van hoogwaterveiligheid. Hierbij is gekeken naar rivierverruimende maatregelen tussen rivierkilometer 918 tot en met 952.

Figuur 6.3 Toelichting VKA Crobsche Waard [MER Waalweelde West, 2015]

Voor diverse rivierverruimende maatregelen zijn in die studie integrale alternatieven ontwikkeld waarbij de focus steeds op een ander thema lag: hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en mogelijke ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De verschillende alternatieven zijn afgewogen en op basis daarvan is in de vorm van een voorkeursalternatief (VKA) een keuze gemaakt. De voorkeursoplossing voor de Crobsche Waard (inclusief de effecten zoals toentertijd bepaald) zijn weergegeven in figuur 6.3. Elementen uit het voorkeursalternatief zijn geintegreed in de varianten voor de herinrichting.

Daarop volgend heeft ook een rivierkundige analyse plaatsgevonden naar de scope van het effect dat met maatregelen in de Crobsche Waard bereikt kan worden [Flow, 2016]. In de analyse is een beeld geschetst van de maximale verruiming ten behoeve van rivierkundig effect (waterstandsdaling) en maximaal robuuste oplossing.

Zoals hierboven al beschreven lopen er ook al langere tijd plannen om delfstofwinning in het gebied uit te breiden.