4.5.5 Planning en fasering

Na de vaststelling van het Projectplan Waterwet en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, toestemmingen en ontheffingen starten de werkzaamheden. Dit zal naar verwachting in april 2021 zijn. Voor die tijd worden waarschijnlijk al enkele voorbereidende werkzaamheden gedaan, zoals het aanleggen van laad- en loslocaties en bouwzones, het kappen van bomen, verwijderen van begroeiing en andere mitigerende maatregelen. De werkzaamheden aan de dijk worden in 2026 afgerond.

Gedurende de realisatieperiode wordt op meerdere plekken langs de dijk tegelijkertijd gewerkt. Zoals in paragraaf 4.5.1.1 beschreven worden grote grondlichamen in ophoogslagen aangelegd. Tijdens de realisatie wordt de weg op de dijk afgesloten voor doorgaand verkeer (par. 4.5.3.4). Om de realisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken worden de volgende uitgangspunten meegenomen in het opstellen van de planning en fasering van de werkzaamheden:

  • Er wordt in diverse dijkvakken tegelijkertijd gewerkt. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de bereikbaarheid van percelen.

  • De werkzaamheden in een dijkvak worden zo snel mogelijk achter elkaar uitgevoerd, zodat de overlast die ontstaat zo kort mogelijk is. 

  • De dijkvakken met de langste doorlooptijd worden als eerste uitgevoerd. Hier zitten lange rustperioden tussen de verschillende ophoogslagen, waardoor er niet continu gewerkt wordt. Ook tijdens rustperioden blijft de dijk afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met de veiligheid. 

  • Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt een detailplanning en werkplan opgesteld. De inhoud hiervan worden gedeeld met belanghebbenden.

  • Tijdens de winterperiode zal er minder grondwerk verricht worden in verband met de veiligheid van de dijk. Bepaalde werkzaamheden, zoals het plaatsen van constructies, kunnen wel doorlopen.