4.5.3.1 Werkstroken, bouwzones en loslocaties

Tijdens de realisatie zijn grote hoeveelheden materiaal nodig. Deze materialen worden aangevoerd via land of over het water. Om de materialen tijdelijk op te slaan en te vervoeren zijn werkstroken en bouwzones (depotruimtes) nodig. Het gaat daarbij om:

  • Werkstroken langs de dijk om vanaf de onderzijde van de dijk met materieel te kunnen werken;

  • Bouwzones: ruimte om materialen (zoals grond) en materieel op te slaan en keten te plaatsen

  • Loslocaties langs de rivier om schepen aan te leggen die materiaal aanvoeren en werkwegen van de loswallen naar de dijk

  • Transportroutes voor aan- en afvoer van materialen

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is er naast de ruimte die benodigd is voor de dijk ook nog ruimte nodig voor zogenaamde werkstroken. op onderstaande afbeelding zijn de afmetingen van die werkstroken ingetekend. Daar waar deze stroken tuinen en privé percelen raken wordt in de detailuitwerking van het uitvoeringsplan zoveel mogelijk geprobeerd om deze te ontzien.

De werkstroken en bouwzones zijn ook opgenomen in het grondverwervingsplan (zie ook hoofdstuk 8 van het Projectplan Waterwet). De eigenaren van de gronden die voor realisatie nodig blijkt te zijn, ontvangen daarvoor een vergoeding.

De loslocaties en bouwzones worden op strategische plekken in het gebied geplaatst, zodat transportafstanden zo beperkt mogelijk blijven en dorpskernen, toeristische trekpleisters (Fort Vuren) en de Dalemse Sluis worden ontzien. Bij het bepalen van de locaties van de loswallen en depots is rekening gehouden met omwonenden, bedrijven, natuurwaarden, kabels en leidingen, grondeigendom en archeologische verwachtingen.

Op onderstaande kaart ziet u waar loslocaties, depots en werkstroken zijn voorzien. Bovendien zijn potentiële bouwwegen aangegeven. Klik de loslocatie, bouwweg of op het depot voor meer informatie.

Figuur 4.23  Loslocaties, transportwegen, bouwzones, depots