De voorkeursvariant

In overleg met de betrokken bevoegde gezagen is in april 2019 bepaald om variant 2b verder uit te werken in een inrichtingsplan.

Variant 2b heeft ten opzichte van variant 1 beperkte negatieve effecten op de waterveiligheid als gevolg van de grotere afstand van de geul tot de dijk. Ook zijn de rivierkundige effecten minder (geen dwarsstroming en beperkte effecten op morfologie) en is het effect op water (zowel binnen- als buitendijks) beperkt. Ook draagt de variant maximaal bij aan de KRW-opgave en sluit het goed aan bij de doelstelling ‘beschikbare grond’. Er komt relatief minder vervuilde grond vrij.

Verder zijn er geen negatieve effecten te verwachten op natuur en archeologie en biedt de variant goede mogelijkheden om de wensen van de omgeving in te passen. Wel draagt de variant minder bij aan riviercompensatie dan variant 1. Overige effecten zijn niet of nauwelijks onderscheidend.

Figuur 6.118 Voorkeursvariant