6.5.9 Optimalisatie inrichtingsplan Woelse Waard

In de periode na het opstellen van het Ontwerp Projectplan Waterwet is als gevolg van veldinventarisaties gebleken dat enkele wijzigingen in de plankaart voor de Woelse Waard noodzakelijk zijn.

In het achtergronddocument 'KRW maatregelen Woelse Waard, wijzigingen in het ontwerp' is een toelichting en onderbouwing gegeven bij de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het inrichtingsplan voor de Woelse Waard. Daarnaast is een doorkijk gegeven op de belangrijkste consequenties die deze wijzigingen hebben op de effecten die eerder ten behoeve van het MER in beeld zijn gebracht. Dit document vormt een aanvulling op het Ontwerp Projectplan Waterwet.

In de volgende paragrafen is het document samengevat beschreven.