5.9.1 Geluid

Tijdens de realisatie van de dijkversterking kan er geluidshinder ontstaan ter plekke van woningen, andere geluidsgevoelige objecten (zoals scholen, ziekenhuizen) en natuurgebieden. Geluidshinder kan op diverse manieren ontstaan; bijvoorbeeld door het overslaan en verwerken van grond en klei, het vervoeren van grond en klei en het plaatsen van damwanden.

Wanneer de geluidsbelasting tijdens bouwactiviteiten rondom woningen of andere geluidsgevoelige objecten boven de waardes komt die gedefinieerd zijn in de Circulaire Bouwlawaai 2010 / Bouwbesluit is een ontheffing nodig om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Uitgangspunt van de Circulaire is om de geluidshinder tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

In onderstaande tabel zijn de geluidsnormen uit de Circulaire Bouwlawaai 2010 / Bouwbesluit opgenomen.

Tabel 5.2 Geluidsnormen conform Circulaire Bouwlawaai

Dagwaarde

Tot 60 dB(A

Boven de 60 dB(A)

Boven de 65 dB(A)

Boven de 70 dB(A)

Boven de 75 dB(A)

Boven de 80 dB(A)

Max. blootstellingsduur in dagen

Geen beperking in dagen

Ten hoogste 50 dagen

Ten hoogste 30 dagen

Ten hoogste 15 dagen

Ten hoogste 5 dagen

0 dagen

De dagwaarde is de waarde van het geluidsniveau bepaald over de periode lopend van 7.00 tot 19.00 uur. Indien nodig wordt dit vermeerderd met een straftoeslag voor geluid met een impulsachtig karakter. De dagwaarde wordt bepaald op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige objecten.

Voor verkeer op de openbare weg (vrachtwagens) wordt aangesloten bij de eisen uit de Wet geluidhinder. Hierbij geldt voor de dagwaarde een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt aangehouden, met een maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A).

Tijdens de realisatie zal het geluid toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Om een realistisch beeld te kunnen geven van de te verwachten overlast door geluid zijn een vijftal maatgevende activiteiten geselecteerd, namelijk:

  • Grondwerk

  • Steenbekleding op het buitentalud verwijderen

  • Leveren en aanbrengen van langsconstructies (damwanden)

  • Verwijderen en afvoeren asfalt

  • Aan- en afvoer van materialen over de openbare weg (m.b.v. vrachtwagens)

Voor deze vijf activiteiten zijn de te verwachten geluidscontouren bepaald en uitgezet in onderstaande afbeelding en tabel.

Tabel 5.3 Reikwijdte geluidscontouren

Activiteit

Reikwijdte geluidscontouren [m]

60 dB(A)

65 dB(A)

70 dB(A)

75 dB(A)

80 dB(A)

Grondwerk

32

22

12

--

--

Zuilenbekleding verwijderen

50

35

20

15

5

Aanbrengen damwand

250

160

120

70

45

Asfalt verwijderen en afvoeren

45

30

25

15

--

Vrachtwagens openbare weg

7

--

--

--

--

Figuur 5.12 Geluidshinder tijdens uitvoering

Uit de berekeningen blijkt dat met name het intrillen van damwanden hoge geluidsbelastingen nabij woningen kan veroorzaken. Hierbij kunnen de maximale waarden conform het Bouwbesluit / Circulaire Bouwlawaai worden overschreden. Ook bij andere werkzaamheden kunnen echter, afhankelijk van de tijdsduur en de afstand van de woningen tot de werkzaamheden, deze geluidsnormen worden overschreden.

Per deeltraject is onderzocht of er een significant aantal woningen is waarbij een overschrijding van de geluidsnormen ondervinden. Met name in deeltraject 4 en 10, nabij de dorpskernen Haaften en Vuren, zullen relatief gezien veel woningen overlast ondervinden van de werkzaamheden. Bij deeltraject 1 wordt een relatief groot gedeelte van het Natura 2000 gebied beinvloed.

Maatgevende bronnen zijn het aanbrengen van damwanden en het verwijderen van asfalt- en zuilenbekleding. In de overige deeltrajecten zullen de geluidsnormen slechts bij een beperkt aantal woningen overschreden worden.

Voor meer informatie zie ook het achtergrondrapport geluid.

Mitigerende maatregelen

Mogelijk kunnen de geluidsbelastingen beperkt worden. Bij het aanbrengen van een constructie kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de damwand trillingsarm aan te brengen door voor een andere werkmethode te kiezen (bijvoorbeeld met ander materieel, zoals de 'silent piler'). Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van een bentonietscherm in plaats van een stalen damwand. Wanneer deze oplossingen niet mogelijk of wenselijk zijn zal een ontheffing aangevraagd moeten worden bij de gemeente wanneer de geluidsnormen overschreden worden.

Permanente geluidseffecten

Omdat de weg op diverse locaties met de dijk mee naar de rivier toe verschuift is onderzocht of er een onderzoek nodig is naar de gevolgen van het verleggen van de weg. Een dergelijk akoestisch onderzoek is benodigd wanneer er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet Geluidhinder. De Wet Geluidshinder spreekt van een reconstructie als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het betreft een fysieke wijziging aan de weg;

  2. Door deze wijziging neemt de geluidsbelasting toe met 2 dB of meer.

De weg komt nooit dichter bij woningen te liggen en de intensiteit van het verkeer zal niet toenemen als gevolg van de dijkversterking. Daarom is er voor dit project geen akoestisch onderzoek nodig naar permanente effecten in het kader van de wet Geluidhinder.