Aandachtspunten conditionering

Kabels en leidingen

Onderstaande kaart geeft de ligging van kabels en leidingen aan in de Herwijnense Bovenwaard. Zichtbaar is dat het gebied in oostwestelijke richting doorkruist wordt door een 2 keer 10 kV kabel van Liander. Deze buigt halverwege de uiterwaard af naar het zuiden.

De KRW-geul kruist de kabel bij de uitlaat, om de kabel te beschermen wordt de uitlaat vastgelegd in stortsteen. Hiermee zijn er geen consequenties op de bestaande kabels en leidingen.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.86 Kabels en leidingen

Niet gesprongen explosieven

In het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft vooronderzoek naar conventionele explosieven plaatsgevonden [Bombs Away, 2015]. Op basis van het onderzoek is bepaald of en zo ja waar er sprake is van een risico op het aantreffen van explosieven. Er zijn ingrepen voorzien in gebieden die verdacht zijn van dump-, geschuts- en/of afwerpmunitie. Op deze locaties is vervolgonderzoek door middel van oppervlakte en/of dieptedetectie nodig voordat de realisatie start.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.87  Niet gesprongen explosieven

Waterveiligheid

Het graven van de geulen heeft effect op de geohydrologie en grondwaterstromen. In het dijkontwerp is rekening gehouden met de situatie waarin de geulen zijn gerealiseerd. Deze zijn integraal ontworpen waardoor de nieuwe situatie voldoet aan de eisen ten aanzien van Waterveiligheid.

Eigendommen

De gehele uiterwaard in het bezit is van derden. Het oostelijk deel van de uiterwaard (vanaf de puinrug) is in eigendom van een particulier, het westelijk deel is in eigendom van twee agrariërs. Er zijn risico’s verbonden indien verwerving nodig is. Gesprekken met de eigenaren lopen overwegend constructief.