6.2.3 Randvoorwaarden voor de herinrichting van de Crobsche Waard

Voor de herinrichting van de Crobsche Waard gelden diverse randvoorwaarden. Deze worden hieronder toegelicht.

Geen aantasting hoogwatervrij terrein

De steenfabriek is gelegen op een zogenoemd hoogwatervrijterrein. Deze terreinen zijn van nature hooggelegen en/of door initiatiefnemers opgehoogd met als doel het ‘droog’ uitvoeren van activiteiten in de uiterwaarden. De term hoogwatervrij terrein houdt in dat de desbetreffende eigenaar (Wieneberger) geen Waterwet vergunning nodig heeft om het terrein op te hogen en/of bouwwerkzaamheden uit te voeren. Deze terreinen zijn als zodanig meegenomen in de rivierkundige modellen. Dit houdt in dat het terrein als oneindig hoog in het model staat (zie figuur 6.5). Uitgangspunt is dat er geen aantasting plaatsvindt van het hoogwatervrije terrein.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.5 Ligging hoogwatervrijterrein in Crobsche Waard [AHN kaart]

Behoud toegankelijkheid steenfabrieksterrein

De toegang tot het hoogwatervrije terrein van het steenfabrieksterrein dient gegarandeerd te worden. De toegang tot het hoogwatervrije terrein van het steenfabrieksterrein mag niet verslechteren. Dit betekent dat de ontsluitingsweg minimaal op dezelfde hoogte dient te blijven liggen.