Variant 2a ‘buiten GNN blijven, maximale omvang’

Variant 2a bestaat uit de realisatie van een grotere ondiepe geul (zie figuur 6.8). De geul bevindt zich ten zuiden van het steenfabrieksterrein en loopt iets verder door naar het oosten ten opzichte van variant 1. Bij deze grotere geul vindt naar verwachting meer daling van de waterstand plaats dan noodzakelijk voor de compensatie van de dijkversterking. Het smalle westelijke deel van de geul wordt afgegraven tot ca. NAP +2 m en het oostelijke brede gedeelte tot NAP -5 m. De geul wordt aangelegd met taluds van 1 op 10. Omdat alleen de bovenste bodemlaag vrijkomt zijn de mogelijkheden voor toepassing in de dijkversterking naar verwachting klein. De breedte van de geul varieert tussen de 120 en 140 m. Het ondiepe karakter biedt wel kansen voor ecologie.

In de variant vinden geen ingrepen plaats in GNN gebied.

Figuur 6.8 Variant 2a ‘Buiten GNN blijven, maximale omvang’