Woon-, werk- en recreatiefunctie

Woon- en werkfunctie

Langs de dijk ter hoogte van de Woelse waard staan buitendijks verschillende woningen en historische panden. Daarnaast grenst de uiterwaard aan de stad Gorinchem. Het gebied is deels in gebruik als landbouwgebied, voornamelijk als grasland en op een aantal percelen vindt zomerbeweiding plaats door runderen, paarden en/of schapen. Volgens het bestemmingsplan zijn de percelen die nu agrarisch in gebruik zijn bestemd als natuur.

De herinrichting tast woningen niet fysiek aan. Ook blijft het uitzicht vanaf de woningen op de rivier behouden (er treedt geen verdichting op). Wel worden er effecten verwacht op het watersysteem (grondwaterstanden en kwel) in binnendijks gebied met het aanleggen van de strangen voor de dijk. Vanwege de extra kwelflux binnendijks zijn compenserende maatregelen nodig. Hiervoor wordt als compenserende maatregel extra berging aangelegd. Kijkend naar de omgeving en de ligging van de strangen worden met name nadelige afgeleide effecten voor het bebouwde gebied van Gorinchem (de wijken Dalem en Wijdschild) verwacht. De grootste afgeleide effecten worden verwacht aan de Kasteelplaats langs de gracht, deze plek staat is nu ook zeer kwel gevoelig. Er worden als gevolg van effecten op het watersysteem geen nadelige effecten voor de landbouw verwacht, omdat hier binnendijks geen agrarisch gebied aanwezig is.

De beoogde geul bevindt zich ter hoogte van gebied dat momenteel agrarisch in gebruik is. Omdat de gronden die momenteel agrarisch worden gebruikt de bestemming natuur hebben zijn nadelige effecten op de landbouwfunctie van het gebied niet meegenomen in de beoordeling.

Recreatiefunctie

Delen van de Woelse Waard worden gebruikt als uitloopgebied voor o.a. de inwoners van de nieuwe woonwijk aan de andere zijde van de dijk (uitbereiding van Gorinchem). Ter hoogte van Gorinchem is een recreatief wandelrondje aanwezig. De oostelijke plas is toegankelijk voor publiek, het overige deel van de uiterwaarden is niet toegankelijk. Als gevolg van de herinrichting blijft het wandelrondje behouden en blijft de plas toegankelijk voor recreanten. Er zijn derhalve geen effecten op bestaande recreatieve waarde van het gebied.

Als gevolg van de aanleg van struinpaden en een uitkijkpunt is er zelfs sprake van een positieve invloed op de recreatieve waarde van het gebied.