Bijlagen

Projectplan Waterwet online of download de pdf hier

 

Bijlagen bij Definitief MER

Bijlagen bij Projectplan Waterwet

Nota van Antwoord

x

x

Nota voorkeursalternatief

x

x

Grondverwervingsplan

 

x

Grondverwervingsplan Grondaankooptekeningen

 

x

Beheer- en onderhoudsplan Woelse Waard

 

x

Beheer- en onderhoudsplan Crobsche Waard

 

x

Beheer- en onderhoudsplan Herwijnense Bovenwaard

 

x

Samenvatting MER

x

 

Concept MER (onderbouwing bij Nota voorkeursalternatief)

x

 

Achtergrondrapport (grond)water

x

x (watercompenstatie) 

Achtergrondrapport rivierkunde

x

x (riviercompensatie)

Achtergrondrapport archeologie

x

 

Achtergrondrapport tijdelijke effecten geluid

x

 

Achtergrondrapport tijdelijke effecten trillingen

x

 

Heritage Impact Assessment voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie

x

 

Oplegnotitie Heritage Impact Assessment voor het Definitief ontwerp

x

 

Passende beoordeling stikstofeffecten dijkversterking GoWa

x

 

Soortenmanagementplan deel I

x

 

Soortenmanagementplan deel II

x

 

Compensatieplan Natuur Netwerk Nederland

x

x NNN-compensatie

Toets Beheerplan Rijkswateren (BPRW)

x

x compensatie ERA (KRW) 

Bodemkwaliteitsonderzoek Crobsche Waard

x

 

Bodemkwaliteitsonderzoek Herwijnense Bovenwaard

x

 

Bodemkwaliteitsonderzoek Woelse Waard 2019

x

 

Memo effecten op luchtkwaliteit

x

 

Aanvulling MER: aanvullende effectbeoordeling natura 2000 soorten

x

 

Aanvulling MER: aanvullende analyse archeologie

x

 

Impact herinrichting Woelse Waard op manoeuvreerbaarheid scheepvaart

x

x

KRW maatregelen Woelse Waard, wijzigingen in het ontwerp

x

x

Factsheets dijkontwerp

x

x

Alle kaartenbijlagen bij het ontwerp Projectplan Waterwet en MER staan in de Kaartatlas (online). Daarnaast zijn de kaarten ook te downloaden via dit overzicht met Kaartenbijlagen:

Kaartenbijlage

paragraaf

 

nr

naam titel kaart

PPWW

MER

papier

1

VKA kaart

3.2

3.2, 3.3.6

 

2

Plankaart (dijkontwerp + uiterwaarden)

4.1

4,1

A0

3

Dempingen in verband met piping (ingreep piping)

4.2.4

 

A3

4

Dijkontwerp

4.3.1, 4.4.X

4.4.X

A3

5

Maatregelen - Watersysteem

4.3.4

 

A3

6

Verleggingstracés K&L

4.3.5

 

A3

7

Woongenot en bebouwing

5.3

5.4.2

A3

8

Dijklandschap en tracé

5.4

5.5.2

A3

9

Recreatie en medegebruik

5.5

5.6.2

A3

10

Nieuwe snelheidslimieten op de dijk

5.7

5.8.2

A3

11

Geluidshinder tijdens uitvoering

5.8.1

5.9.1

A3

12

Hinder tijdens uitvoering - trillingen

5.8.2

5.9.2

A3

13

Kans op schade door trillingen

5.8.2

5.9.2

A3

14

Cultuurhistorische elementen

5.9

5.10.1, 5.10.2

A3

15

Archeologische verwachtingswaarden na booronderzoek

5.10

5.11.2

A3

16

Ruimtebeslag NNN gebied

5.12

5.13.2

A3

17

(mogelijke) effecten op beschermde soorten

5.12

5.13.2

A3

18

Ontwerpmaatregelen soortenmanagementplan

5,12

5.13.2

A3

19

Inrichtingsplan Crobsche Waard maatregelenkaart

6.2.3

6.2.7

A1

20

Inrichtingsplan Herwijnense Bovenwaard maatregelenkaart

6.3.3

6.3.7

A1

21

Inrichtingsplan Woelse Waard: maatregelenkaart.

6.5.3

6.5.7

A1

22

Inrichtingsplan Heuff terrein: maatregelenkaart.

6.4.3

6.4.

A3

23

Niet gesprongen explosieven

7.5

 

A3

24

Bestaande waardenkaart

 

5.5.1

A1

25

Bodem kaart

 

5.12.1

A3

26

Beschermde soorten kaart

 

5.13.1

A3

27

Bestaande houtopstanden

 

5.13.1

A3

28

kapvergunningplichtige bomen

vergunningen

 

A3

29

Loslocaties, transportwegen, bouwzones, depots

7.3.1

4.5.3.1

A3

30

Overzicht uiterwaardenpark

4.1.4 & 6.1

 

A1

31

Constructiezones

vergunningen

 

A3

32

Ontgrondingenkaart Crobsche waard

vergunningen

 

A3

33

Ontgrondingenkaart Herwijne

vergunningen

 

A3

34

Ontgrondingenkaart Woelse waard

vergunningen

 

A3

35

Ontwerpdijk te verwijderen

  

A0

36

Ontwerpdijk te handhaven

  

A0

37

Ontwerpdijk beheerstroken

  

A0

38

Ontwerpdijk Beschermingszones

  

A0