5.1 Wijze van effectbeschrijven

In de verkenning is gebruik gemaakt van een afwegingskader waarmee de alternatieven en dijkvakken zijn beoordeeld en met elkaar vergeleken. Dit is nader beschreven in het concept MER. Het afwegingskader bestaat uit verschillende aspecten die gegroepeerd zijn in drie thema’s: veilige dijk, leefbare dijk en kosten en risico’s. De beoordeling van de alternatieven en dijkvakken in de verkenningsfase was gericht op het in beeld brengen van permanente effecten.

In de planuitwerkingsfase is de effectbeoordeling gericht op het meer gedetailleerd en in beeld brengen van de effecten van het DO. Hierbij is meer aandacht besteed aan de uitvoeringsfase van het project en aan de (tijdelijke) effecten. Naar aanleiding hiervan is afwegingskader verder aangescherpt. Zo is het kader bijvoorbeeld aangevuld met ‘hinder tijdens uitvoering’, ‘landbouw’ en ‘effecten op KRW’.

Tabel 5.1 Afwegingskader definitief MER Gorinchem-Waardenburg

Aspect

Beoordelingscriteria

Veilige dijk

 

Waterveiligheid

Waterveiligheid is een uitgangspunt

Beheerbaarheid

Bereikbaarheid kernzone

 

Uniformiteit van de dijk

Uitvoerbaarheid

Uitvoerbaarheid is een uitgangspunt

Uitbreidbaarheid

Technische uitbreidbaarheid

Rivierkunde

Mate van opstuwing

Leefbare dijk

 

Woongenot en bebouwing

Aantal woningen/bedrijfspanden en bijgebouwen dat wordt geraakt

 

Mate van woongenot

Dijklandschap en tracé

Aansluiting huidige tracé

 

Continuïteit en herkenbaarheid dijktracé

 

Compactheid dijk

 

Uitzicht vanaf de dijk op achterland en rivier

 

Effect op waardevolle landschappelijke structuren en elementen

Recreatie en medegebruik

Horeca en verblijfsfuncties

 

Recreatieve routes en gebruik

Landbouw

Aantal hectare en aantal agrarische bedrijven dat wordt geraakt

 

Effect op de landbouwfunctie (als gevolg van vernatting en/of verdroging)

 

Effect op bereikbaarheid agrarische gronden en bedrijven.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Veiligheid weginrichting

 

Overzichtelijk opritten en kruisingen

Hinder en veiligheid tijdens uitvoering

Effecten door geluid

 

Effecten door trillingen

 

Bereikbaarheid

 

Effecten luchtkwaliteit

 

(Externe)veiligheid

Cultuurhistorie

Effect op beschermde (rijks)monumenten (incl. beschermd stadsgezicht)

 

Invloed op Hollandse Waterlinie met de vestigingen

 

Invloed op bouwkundige ensembles en elementen

Archeologie

Effect op gebieden met archeologische verwachtingswaarde

 

Effect op archeologische monumenten (AMK terreinen)

 

Effect op bekende archeologische waarden

Bodem en (grond)water

Invloed op bodemkwaliteit

 

Invloed op grondwaterstand

 

Invloed op wateroverlast dijkwoningen

 

Gedempt oppervlaktewater

Natuur en groen

Invloed op instandhoudingsdoelen Natura 2000

 

Invloed op kwaliteit NNN gebied en Groene Ontwikkelingszone

 

Invloed op leefgebieden van beschermde soorten

 

Bomen en houtopstanden

 

Effecten op KRW

Duurzaamheid

Duurzaam materiaal gebruik en energiebesparing

 

Toekomstbestendige inrichting

Het aspect ’kosten en risico's’ is komen te vervallen in het afwegingskader van het definitieve MER. In het concept MER is met behulp van percentages in beeld gebracht wat de verschillen in kosten voor aanleg en beheer zijn tussen de alternatieven. Ook is op hoofdlijnen inzicht gegeven in de verschillen in risico’s. Dit heeft bijgedragen aan de afweging om te komen tot een voorkeursalternatief. Nu gekomen is tot een slanker ontwerp voor de dijkversterking zijn kosten en risico’s van de dijkversterking gereduceerd. Dit heeft geen impact gehad op de afweging van het voorkeursalternatief. Bij de uitwerking van het ontwerp heeft net als bij het VKA een LCC-analyse (lifecycle costs) plaatsgevonden voor onderbouwing van ontwerpkeuzes (zie Projectplan Waterwet).

De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden ten opzichte van de referentiesituatie (de huidige situatie plus autonome ontwikkelingen). Autonome ontwikkelingen zijn andere plannen en projecten rond de dijkversterking die mogelijk invloed hebben op de dijkversterking. In het MER dient rekening gehouden te worden met plannen en projecten waarover ten tijde van de publicatie van het MER voor de dijkversterking reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. Klik op de projecten in de kaart voor meer informatie.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 5.1 Overzicht autonome ontwikkelingen

Wet- en regelgeving

Voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg dient rekening gehouden te worden met wet- en regelgeving en diverse beleidskaders. Klik hier om het belangrijkste beleid te zien: beleidskader.