Risico’s

Toelichting effecten varianten

Kabels en leidingen

In de Crobsche Waard lopen van oost naar west kabels en leidingen naar Wienerberger (zie figuur 6.32).

Figuur 6.32 Kabels en leidingen in de Crobsche Waard

Geen van de varianten grijpt in op deze kabels en leidingen. Vanuit kabels en leidingen zij er derhalve geen risico’s voorzien.

Niet gesprongen explosieven

In het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft vooronderzoek naar conventionele explosieven plaatsgevonden [Bombs Away, 2015]. Op basis van het onderzoek is bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van explosieven.

Het resultaat is weergegeven in figuur 6.33. Zichtbaar is dat er geen verdachte gebieden op geschutsmunitie gelegen zijn in de Crobsche Waard. Wel is in het zuidwesten van de Crobsche Waard een gebied gelegen sat verdacht is op afwerpmunitie. Geen van de varianten grijpen hier op in. De varianten doorsnijden wel gebieden die verdacht zijn op dumpmunitie. Daarom moet vervolgonderzoek plaatsvinden middels oppervlakte en/of dieptedetectie. Voor alle varianten moet een dergelijk vervolgonderzoek uitgevoerd worden. De varianten verschillen op dit punt niet en zijn in verband met het mogelijk aantreffen van dumpmunitie licht negatief beoordeeld (0/-).

Figuur 6.33 Niet gesprongen explosieven Crobsche Waard [Bombs Away, 2015]

Eigendommen

In figuur 6.34 is een overzicht opgenomen van de eigendomsituatie van de gronden in de Crobsche Waard. Zichtbaar is dat het grootste deel in eigendom is van Wieneberger en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied. Een klein deel in het noorden van het plangebied is in privé eigendom.

Figuur 6.34 grondeigendom gegevens Crobsche Waard

De voorziene geulen van variant 1 en 2 bevinden zich op gronden die in eigendom zijn van Wienerberger (zie figuur 3.34). Variant 3 grijpt ook in op gronden van Wienerberger, plus op gronden die in eigendom zijn van Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied. Er vanuit gaande dat er risico’s zijn verbonden aan ingrepen die plaats vinden op gronden van derden (verwerven, onteigenen) zijn varianten 3a en 3b negatief beoordeeld en de varianten 1 en 2 licht negatief.

Risico’s waterveiligheid

Gezien de afstand vanaf de geulen tot de dijk hebben geen van de varianten significante effecten op de waterveiligheid. Deze effecten zijn neutraal beoordeeld (0).

Beoordeling varianten

De effectbeoordeling kan samengevat worden in onderstaande tabel.

Tabel 6.20 Effecten risico’s

 

Variant 1a

Variant 1b

Variant 2a

Variant 2b

Variant 3a

Variant 3b

Risico’s Kabels en leidingen en NGE

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

Risico’s eigendommen

-

-

-

-

--

--

Risico’s waterveiligheid

0

0

0

0

0

0