Woon-, werk en recreatiefunctie

Referentiesituatie

Woon- en werkfunctie

De Woelse Waard grenst aan de stad Gorinchem. Daarnaast staat er langs de dijk buitendijks verschillende woningen en historische panden (zie figuur 6.114). Vanuit de uiterwaard is er uitzicht op de rivier en de historische stad Gorinchem.

Het gebied is deels in gebruik als landbouwgebied, voornamelijk als grasland en op een aantal percelen vindt zomerbeweiding plaats door runderen, paarden en/of schapen. Volgens het bestemmingsplan hebben de percelen die nu agrarisch in gebruik zijn bestemd als natuur.

Figuur 6.114 Locatie buitendijkse woningen, gebied agrarisch in gebruik en wandelen

Recreatie

Delen van de Woelse Waard worden gebruikt als uitloopgebied voor o.a. de inwoners van de nieuwe woonwijk aan de andere zijde van de dijk (uitbereiding van Gorinchem). Ter hoogte van Gorinchem is een recreatief wandelrondje aanwezig. De oostelijke plas is toegankelijk voor publiek, het overige deel van de uiterwaarden is niet toegankelijk.

Toelichting effecten varianten

Effect op woon- en werkfunctie

Geen van de varianten tast fysiek woningen aan. Als gevolg van de herinrichting treedt geen verdichting op: het uitzicht vanaf de woningen op de rivier blijft behouden.

Wel worden er effecten verwacht op het watersysteem (grondwaterstanden en kwel) in binnendijks gebied met het aanleggen van de strangen voor de dijk. Het effect van de strangen zal in alle varianten plaats vinden. Deze effecten zullen vooral optreden tijdens andere hydrologische situaties dan hoogwater. De effecten voor de nieuwe strangen vinden plaats omdat de strangen altijd vol staan met water en een directe verbinding hebben met de Merwede. Hierdoor zal de strang het peil van de Merwede hebben. Deze effecten uiten zich in vernatting in natte situaties en verdroging in droge situaties. In een gemiddelde situatie zullen de strangen infiltreren, omdat het rivierpeil gemiddeld hoger is dan de grondwaterstand. De effecten reiken tot het bebouwd gebied, wel zal het binnendijkse watersysteem de effecten dempen (waterlopen en wiel). Deze waterlichamen vangen de extra kwel af en drainerende de hogere grondwaterstand. Daardoor worden de effecten voor het achterliggende bebouwd gebied beperkt. Omdat de hydrologische effecten nadelige afgeleide effecten tot gevolg kunnen hebben voor bebouwd gebied is de beoordeling voor de woonfunctie beoordeeld als negatief (-) voor alle varianten. Kijkend naar de omgeving en de ligging van de strangen worden met name nadelige afgeleide effecten voor het bebouwde gebied van Gorinchem (de wijken Dalem en Wijdschild) verwacht. Er worden als gevolg van effecten op het watersysteem geen nadelige effecten voor de landbouw verwacht, omdat hier binnendijks geen agrarisch gebied aanwezig is.

In alle varianten is een geul voorzien ter hoogte van gebied dat momenteel agrarisch in gebruik is. Een aandachtspunt hierbij is tevens de ontsluiting van de agrarische percelen (deze zijn minder makkelijk bereikbaar als gevolg van de aanleg van de geulen). Omdat de gronden die momenteel agrarisch worden gebruikt de bestemming natuur hebben zijn nadelige effecten op de landbouwfunctie van het gebied niet meegenomen in de beoordeling.

Effect op recreatiefunctie

Het wandelrondje ter hoogte van Gorinchem blijft bij alle varianten behouden. Ook de rechterplas blijft toegankelijk voor recreanten. Geen van de varianten heeft derhalve effect op bestaande recreatieve waarden van het gebied.

Beoordeling varianten

De effectbeoordeling kan samengevat worden in onderstaande tabel.

Tabel 6.55 Effecten woon-, werk en recreatiefunctie

 

Variant 1a

Variant 1b

Variant 2a

Variant

2b

Effect op woonfunctie

-

-

-

-

Effect op werkfunctie

0

0

0

0

Effect op recreatiefunctie

0

0

0

0