5.4 Woongenot en bebouwing

Deze paragraaf gaat in op de bestaande situatie en effecten van de dijkversterking op woongenot en bebouwing.