Wijze van effectbeschrijving

De zes varianten zoals toegelicht in de vorige paragraaf zijn in dit rapport beoordeeld op effecten. Voor de beoordeling is ingegaan op de mate van doelbereik en de effecten aan de hand van onderstaande beoordelingskaders.

Mate van doelbereik

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mate van doelbereik van de verschillende varianten zoals beschreven in paragraaf 2.2.

Rivierkunde

Voor een goede rivierkundige beoordeling is het van belang om eerst de referentiesituatie te beschouwen.

(Grond)water

De Crobsche Waard is een waterrijke uiterwaard, die het gevolg is van de winning van grondstoffen. De Waal is bij de Crobsche Waard door de deklaag heen gesneden, waardoor er een goed contact is met het eerste watervoerend pakket.

Natuur

Het zoekgebied binnen de Crobsche Waard bestaat uit agrarisch grasland, twee voormalige winplassen omringd door wilgen, een ondiepe zone direct achter de oeverwal en droog zachthoutbos (met braamstruweel en enkele forse wilgen) direct langs de

Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden

Landschap

Woon-, werk- en recreatiefunctie

Woon- en werkfunctie

Risico’s

Kabels en leidingen