Conclusies variantenafweging

In onderstaande tabellen zijn de effecten van de varianten voor de herinrichting van de Crobsche Waard samengevat weergegeven. Er is onderscheid gemaakt in de beoordeling van de mate van doelbereik en beoordeling van de effecten.

De voorkeursvariant

Met de ambtelijke begeleidingsgroep met bevoegde gezagen is in april 2019 afgestemd om variant 2b verder uit te werken in een inrichtingsplan. Variant 2b levert en groot waterstandverlagend effect op.